Page 10 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 10

KRAJEVNE SKUPNOSTI

    KS LAŠKO


    V spomin trmi

     Pred časom smo lahko na spletni strani laške občine prebrali
    članek, ki je govoril o odprtju novega podhoda pod železniško
    progo v Debru (pri Glavnič). Omenjeni podhod je res odprt za
    uporabnike, torej za pešce in kolesarje, kljub temu da razsvet-
    ljava še ni dokončana oziroma urejena. Pa se vrnimo malo na-
    zaj v preteklost. Na tem mestu je bil včasih zavarovan nivojski
    prehod preko železnice in tu je potekal cestni promet z vsemi
    vozili. Ko je bil pred leti zgrajen nov podvoz pri debrski osnovni
    šoli, so le-tega po kratkem postopku na željo železnice iz varno-
    stnih razlogov zaprli. S tem se je strinjala celo laška občina, ki
    je takrat tudi marsikaj obljubila. V Krajevni skupnosti Laško pa
    smo ves čas zagovarjali idejo, da je treba na tem mestu zgraditi
    podvoz in ne le podhod, ki bo dovoljeval promet za pešce, ko-
    lesarje in osebna vozila, podoben kot je nasproti starega zdravi-
    lišča. Ko je pred časom prišla na vrsto modernizacija železniške
    proge Celje-Zidani Most smo pričakovali, da se bo naša ideja  potekal skozi vas, namesto da bi vsaj del tega, preusmerili na že-
    uresničila. Ni manjkalo dosti, da na tem mestu ne bilo ničesar,  ljeni podvoz. Sedanja obnova železniške proge je prva resnejša
    razen tirov seveda. Ko so delavci že pripravljali temelje za pro- obnova po zgraditvi »južne železnice«. To pomeni, da bo na-
    tihrupno ograjo tudi na samem bivšem prehodu, sem lastno-  slednja šele po dobrih stotih letih in morda bodo takrat pristoj-
    ročno obvestil pristojne na laški občini, kaj se dogaja. Seveda  ni ljudje bolj uspešni kot smo bili mi. Za rešitev prometa Deb-
    so nekateri tam kar poskočili, češ kaj pa se dogaja. No, po hi- ru obstaja še ena možnost, ki sem jo sicer že opisal v eni izmed
    trem ogledu na terenu samem, so dela za pripravo temeljev za  prejšnjih številk biltena, in sicer izgradnja nove ceste od nekda-
    protihrupno ograjo na omenjenem nekdanjem prehodu usta-   njega prehoda pa ob železnici do novega podvoza pri debrski
    vili. Potekali so intenzivni telefonski pogovori in dopisovanje s  šoli. Tudi ta projekt bi bil lahko realiziran relativno hitro, hkrati
    pristojno direkcijo (DRI), katere nekdanji vodja je bil zelo aro- s sanacijo železniške proge, vendar zanj ni bilo posluha na Ob-
    ganten in posledično si ni dovolil »soliti pameti«. Kasneje so ga  čini Laško, niti pri lastnikih zemljišč v sami vasi. Očitno bo tudi
    sicer zaradi drugih razlogov odstavili, vendar za »naš podvoz«  na tem področju moralo preteči veliko časa, da bodo zanamci
    žal prepozno. Omenjeni gospod ni hotel slišati kaj drugega, ra- morda znali na drugačen način poiskati in doseči skupne inte-
    zen tistega, kar si je sam zamislil. Prepričali ga niso niti občinski  rese. Žal je v tej družbi danes vse preveč nasprotovanja in naga-
    veljaki, ki pa resda niso bili preveč zahtevni in vztrajni. Rezultat  janja, da o kulturi dialoga niti ne govorim. Vsem skupaj želim
    njegove trme je današnji podhod. Tako bo vas Debro še naprej  več sreče prihodnjič.
    ostala brez vaškega jedra, v katerem bi se lahko vaščani v miru                     Martin Kokotec,
    sprehajali. Ves promet z Ladne ravni in proti njej bo še naprej            predsednik Krajevne skupnosti Laško
           KS REČICA         obiskovali. Konec marca načrtovana čis- znika dela letos nismo praznovali mno-
                        tilna akcija ni bila izvedena, so pa gasilci  žično in prešerno na tradicionalnem dru-

            Čas epidemije je v Slo- PGD Rečica vseeno očistili križišča. Pra- ženju pri Domu na Šmohorju, je pa mlaj
           veniji trajal dobra dva
          meseca in je pošteno za-
        majal skoraj vse vidike tako
    družbenega kot zasebnega. Prvih nekaj
    dni, mogoče tednov, je bilo čutiti kolek-
    tivni strah in negotovost. Soočali smo se
    z neznanko, na katero nismo bili priprav-
    ljeni. Praktično čez noč smo se morali
    naučiti novih pravil, se fizično oddaljiti
    od drugih. Spremenili so se način dela,
    pravila nakupovanja, zaprle so se šole,
    praktično vse, kar ni nujno - zaživeli smo
    v novem svetu z bolj praznimi cestami in
    čistejšim zrakom. Zdaj je epidemija prek-
    licana in življenje se vrača na stare tire.
    Vsaj približno.
     Krajani Rečice smo bili v tem času
    prikrajšani za kar nekaj tradicionalnih
    projektov, ki smo jih prejšnja leta radi

    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15