Page 12 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 12

KOMUNALA
                            Javna zahvala zaposlenim v slovenskem

    Zahvala uporabnikom komunalnih               komunalnem gospodarstvu
    storitev in sodelavcem Komunale
    Laško                    Cenjeni sodelavci v slovenskem komunalnem gospodarstvu,

     Javno podjetje Komunala Laško se ob    v teh zahtevnih časih, ko nas je vse presenetila razsežnost epidemije novega
    zaključku epidemije s koronavirusom     koronavirusa COVID-19, imate vsi, ki tako ali drugače delate v komunalnem
    zahvaljuje vsem uporabnikom komu-      gospodarstvu, izjemno pomembno in zahtevno nalogo, namreč zagotavljati
    nalnih storitev, ki so s svojim vestnim   čim bolj neokrnjene pogoje za življenje in delo, pa tudi delovanje vseh drugih
    upoštevanjem vseh ukrepov in navodil    ključnih služb in dejavnosti v celotni Sloveniji.
    pomagali, da smo zaposleni delavci Ko-
    munale Laško v času epidemije lahko ne-   Izvajanje komunalnih storitev je pogosto skrito očem in je opaženo predvsem,
                          ko gre kaj narobe. V teh kriznih razmerah se morebiti zavest o pomembnosti
    moteno in predvsem čim bolj varno iz-    vašega dela izboljšuje, vendar si vsi želimo, da nikoli ne bi izvedeli, kaj dejan-
    vajali praktično vse komunalne storitve   sko pomeni, če komunalnih storitev iz takih ali drugačnih razlogov ne bi mogli
    in izvajali večino vzdrževalnih del na po- izvajati.
    dročju kritične infrastrukture.
     Kot direktor podjetja pa se ob tem zah-  Zato se vam, zaposlenim v slovenskim komunalnih podjetjih, na tem mestu
    valjujem tudi vsem zaposlenim, ki so ves  Zbornica komunalnega gospodarstva za vaše požrtvovalno delo iskreno za-
    čas trajanja ukrepov pokazali pokončno   hvaljuje in vam izreka globoko spoštovanje.
    držo in s svojim delom dokazali, da se
    nanje lahko vsi skupaj v vsakem trenutku  HVALA VAM IN OSTANITE ZDRAVI!
    zanesemo.
                                            Zbornica komunalnega gospodarstva
                Tomaž Novak
    Komunala Laško izvaja dela na      oskrbe, zato se je za potrebe navezave  zi vas Velike Gorelce, nad domačijo To-
    področju oskrbe s pitno vodo      omenjenega zaselka na javni vodovod,   vornik v Krnisci pa se je vgradil vodoh-
                        obnovil in dogradil odsek vodovoda sko- ran. Poleg vodohrana so dela obsegala še
     Komunala Laško poleg rednih vzdrže-                      izgradnjo skoraj 1,5 km odseka cevovo-
    valnih in upravljavskih del na področju                     da, vgradnjo signalnega in električnega
    oskrbe s pitno vodo izvaja tudi razna                      kabla in komunikacijske enote.
    investicijska vzdrževalna dela in novo-
    gradnje na področju javnega vodovoda v                      Obnova tira v Rudniku Laško
    Občini Laško.
     Omenjene naloge v največji meri izva-                       Izviri v Rudniku Laško so eni najizda-
    jamo na podlagi posebne pogodbe z Ob-                      tnejših izvirov javnega vodovodnega sis-
    čino Laško, nekatere pa na podlagi po-
    sebnih naročil.
     V letu 2020 te naloge obsegajo:
    – dokončanje vodovoda Velike Gorelce
     v smeri Tovornik
    – obnova tira v Rudniku Laško
    – obnova vodovoda v Spodnji Rečici
    – ureditev avtomatske dezinfekcije pi-
     tne vode na sistemu Rečica-Brezno in
     Šmohor
    – priprava novih projektov za izvedbo v
     naslednjih obdobjih


    Vodovod Velike Gorelce

     V naselju Velike Gorelce je zaselek Kr-
    nisce, ki je bil še vedno brez javne vodo-


    12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17