Page 13 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 13

KOMUNALA

                                            diti avtomatsko dezinfekcijo, s katero se
                                            bo zagotavljala zdravstvena ustreznost
                                            pitne vode tudi pri najoddaljenejših upo-
                                            rabnikih od zajetij. Naprava za dezinfek-
                                            cijo se oskrbuje z električno energijo iz
                                            sončnih celic.


    tema v Občini Laško. Do zajetij s strani
    Spodnje Rečice vodi rudniški rov, v ka-
    terega je vgrajena ozkotirna železnica, ki
    omogoča dostop do zajetij s strani Spo-
    dnje Rečice. Ker je železniška proga v do-
    ločenih odsekih v slabem stanju, smo se
    skupaj z Občino Laško dogovorili, da se  priključkov na omenjenem odseku, ob-
    obnovi najslabši odsek v skupni dolžini  novo dela priključkov ter izgradnjo vo-
    550 m.                 dovoda še za objekte, ki niso bili priklju-
                        čeni na javni vodovod na obravnavanem

    Vodovod Spodnja Rečica         območju.

     Po dolini Spodnje Rečice potekata dva  Avtomatska dezinfekcija pitne
    javna vodovoda in sicer transportni, po  vode na sistemu Rečica-Brezno in
    katerem se voda iz zajetij Kal pretaka do  Šmohor
    Laškega, drugi pa je za oskrbo prebival-
    cev s pitno vodo na območju Hude jame   Iz zajetja Kal v Zgornji Rečici odteka  Za potrebe distribucije in zagotavlja-
    in Spodnje Rečice. Slednji je bil zgrajen  del vode tudi v vodovodni sitem Brezno,  nje kvalitete pitne vode od izvira do mes-
    leta 1958 in je obnovljen že v precejšni  kateri z vodo oskrbuje Zgornjo Rečico ter  ta potrošnje je kar nekaj postopkov, ki so
    meri. Trenutno zaključujemo obnovo na  naselja v smeri proti Breznemu in Trno- skriti očem porabnikov pitne vode.
    odseku od Kurjega grabna do Fragmata,  vem Hribu. Zaradi velike razvejanosti in
    vključno z navezavo vseh vodovodnih   dolžine vodovoda je bilo potrebno vgra-             Ivan Verbovšek

    Naravno in inovativno zatiranje     kom vročega zraka RIPAGREEN. Stroj
    plevela brez kemikalij         za termično zatiranje plevela sestavljata
                        termična enota in transportni voziček.
     Komunala Laško kot vzdrževalec jav-  Naprava deluje na principu toplotnega
    nih površin občine Laško letos uvaja no- šoka za rastline, ki ga ustvarimo z dovaja-
    vost glede zatiranja plevela na javnih po- njem vročega zraka na rastlino. S poseb-
    vršinah in pokopališčih.        nim plinskim gorilnikom ustvarimo vroč
     V preteklih letih smo za zatiranje ple- zrak, ki povzroči, da se rastlinske celice
    velov, ki največ rastejo ob cestnih robni- razpočijo in rastlina v nekaj dneh odmre.
    kih in razpokah ob cestiščih ter na peska- Za rastline z globljimi koreninami pa je
    nih poteh po pokopališčih, uporabljali  potrebno postopek večkrat ponoviti.
    totalne herbicide, ki delujejo na osnovi  Postopek je ekološko veliko bolj spre-
    glifosata. Glede na to, da je glifosat za- jemljiv kot uporaba herbicidov, zato je
    radi škodljivih vplivov na zdravje ljudi  uporaben tudi v okolici otroških igrišč in
    in živali, v nekaterih evropskih državah  prostorov z večjo frekvenco gibanja ljudi. Stroj za termično zatiranje plevela RI-
    že prepovedan, in ker se prepoved obeta  Komunala Laško z uvedbo nove teh-   PAGREEN
    tudi v Sloveniji, smo poiskali nadomestni  nologije na področju vzdrževanja javnih  je zdravo okolje vrednota najvišjega po-
    način za zatiranje plevelov.      površin in pokopališč znova potrjuje, da
     Odločili smo se za sistem termične-  je okoljska ozaveščenost in ekološka na- mena.
    ga odstranjevanja plevela s hitrim preto- ravnanost podjetja na visoki ravni in da            Marko Klinar

                                                              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18