Page 3 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 3

OBČINSKA UPRAVA

    OBČINA V ČASU              zaprtja neživilskih trgovin, domov za  sen sem na vse, ki so v teh posebnih dneh
                        starejše, zdravstvenih domov, veterinar- pomagali pomoči potrebnim, na vse pro-
    EPIDEMIJE IN PO NJEJ          skih postaj, bank, pošt, gostinskih loka- stovoljce in zaposlene, ki so bili »na boj-

                        lov, frizerskih salonov … skratka vse, kar  nih črtah«. Hvala vsem. V tem času pa
    Zahvala vsem za dobro sodelovanje    se nam je do takrat zdelo skorajda nemo- smo ponovno dokazali, da zmoremo ve-
                        goče, se je zaprlo. Navaditi smo se mora- liko več, če sodelujemo in stopimo sku-
     S prvim junijskim dnem je bil po dob- li na razkužila, uporabo zaščitnih obra-
    rih dveh mesecih in pol razglašen konec  znih mask, se ne približevati drugim na  paj. Drage občanke in občani ostanite
                                            zdravi in pazite nase tudi v prihodnje.«
    epidemije novega koronavirusa v Slove- manj kot 1,5 m razdalje. Javno življenje
    niji. Po 81 dnevih so se sprostili številni  je zamrlo. Mnogi pa s(m)o se spraševali,  Poveljnik CZ Pikl je ob koncu aktivaci-
    ukrepi, vendar to ne pomeni, da smo lah- kaj vse to sedaj pomeni in seveda, koliko  je štaba še povedal: »V okviru CZ Občine
    ko sedaj povsem brezskrbni.       časa bo vse trajalo.           Laško smo med časom trajanja epidemi-
     Uradno je bilo v Sloveniji skupno oku-  Občina Laško je skupaj s CZ Laško vsa  je prišli do spoznanja, da lahko dobro in
    ženih 1.473 ljudi, od tega so bili 3 iz ob- gospodinjstva opremila s po dvema zaš- kvalitetno delujemo samo z dobrim so-
    čine Laško.               čitnima maskama in uspešno sodelovala  delovanjem med vsemi deležniki, ki so
     Potem, ko se je življenje povsem usta- s prostovoljci in prostovoljskimi organi- izvajali določene naloge. V prihodnje se
    vilo, se je maja počasi začelo vračati na  zacijami, tako pri pakiranju le-teh kot pri  bomo morali za takšno izvajanje dodatno
    ulice. Na kratko povzamemo dogajanje  drugih dejavnostih.           izobraževati in stalno skrbeti za osnov-
    v občini Laško od začetka epidemije pa                      no zaščitno opremo. Moj povzetek je,
    vse do danes. 13. marca 2020 je bil opol- Po 15. aprilu pa se je tudi v naši ob- da smo ob tej epidemiji, ki smo jo prvič
    dne aktiviran štab Civilne zaščite Laško,  čini začelo postopno opuščanje ukrepov,  resno doživeli, delali dobro, priznam, da
    ki se je najprej seznanil s stanjem v šolah,  ko smo najprej odprli občinsko blagaj- smo naredili kakšno napako, ki pa sigur-
    vrtcih, zdraviliščih, domovih za starejše.  no. Sledili so si drugi ukrepi, ki smo jih  no ni imela za posledico kakšne resne
    Navodila in ukrepi s strani države so se  upoštevali skladno z navodili državnih  ogroženosti. V tem času smo si pridobi-
    ves čas nenehno spreminjali, zato je bilo  institucij, kot sta Ministrstvo za zdravje
    potrebno tudi nenehno prilagajanje in  in NIJZ. Mnogi so se najbolj razveselili  li določene izkušnje, ki jih bomo v pri-
    organiziranje glede na novosti. »Pri delo- ponovnega prehajanja iz občine v obči- hodnosti nadgradili in se iz njih naučili
    vanju štaba v prvih dneh epidemije mo- no, drugi, da so se lahko počasi vrnili v  novih dejstev, ki bodo Civilno zaščito na
    ramo priznati, da nismo bili v zadostni  službe, nekateri rahljanja ukrepov v zvezi  področju Občine Laško naredile kot za-
    meri pripravljeni, v smislu zagotavljanja  z odprtjem trgovin itd.       nesljivega partnerja in kot organizacijo,
    ustrezne zaščitne opreme, saj le-te do se- Na Občini Laško smo se ves čas epi- ki je vredna zaupanja občanov. Vsem, ki
    daj nismo uporabljali. Predvsem mislim  demije trudili, da boste občani in ob- ste nam pomagali in sodelovali, se iskre-
    tu na osebno zaščitno premo in opremo  čanke obveščeni o vseh novostih, ki so  no zahvaljujem.«
    za zdravstveno osebje in tiste, ki deluje- prihajale, da ste bili seznanjeni z vsemi  Ker se je življenje ponovno vrnilo v
    jo v posebnih pogojih (gasilci, pogrebna  potrebnimi informacijami in priporoči- stare tirnice, upamo in verjamemo, da
    služba, zaposleni v službah, ki zagotavlja- li. Obveščali smo vas preko naše spletne  smo se iz te situacije, ki se bo vsem vti-
    jo pomoč ljudem ob neposrednem stiku  strani www.lasko.si in FB profila Občina  snila v spomin, kaj naučili. Pa ne samo
    – zagotavljanje osnovnih dobrin obča-  Laško ter sodelovali z medijskimi hišami  razdalje in razkuževanja rok, temveč da
    nom, hrane, zdravil itd.)«, priznava po- NT&RC, TvLaško, TV Krpan, VTV, TV   se lahko tudi malce ustavimo, zadihamo
    veljnik CZ Laško Matjaž Pikl. Nato so si  Celje, Radio Aktual Kum, Štajerski val. sveži zrak, spoznamo, kaj nam pomenijo
    po vrsti začeli slediti sklepi, ukrepi, od- Da s(m)o se Laščani v času epidemije  odnosi in se zavemo, da zdravje ni samo-
    redbe o omejevanju druženja, zbiranja  obnašali odgovorno, je ponosen tudi žu- umevna vrednota, ampak se je treba zanj
    na javnih površinah, igranja na otroških  pan Občine Laško Franc Zdolšek: »Vesel  boriti in tudi kaj narediti.
    igralih, obiskovanja šol in vrtcev, pose- sem, da so naši občani sprejeli vse ukrepe
    danja na klopcah, obiskovanja trgovin,  in se v skladu z njimi tudi ravnali. Pono-                MKJ
     BRALCI ZADOVOLJNI Z LAŠKIM                in tudi zabavnih, razvedrilnih prispevkov (20 %), nekateri
                                  pa bi v glasilu radi brali še kaj o kulinariki in običajih (10 %).
     BILTENOM                         Vsi anketiranci so zadovoljnih z dvomesečnim izhajanjem
                                  glasila.
      V prejšnji številki Laškega biltena smo vas pozvali k izpol- Vsem, ki so nam poslali izpolnjeno anketo, se najlepše
     nitvi ankete, s katero smo želeli preveriti, če ste zadovoljni z  zahvaljujemo. Izmed tistih, ki so pripisali svoje podatke, smo
     našim glasilom, zanimali pa so nas tudi vaši predlogi za iz- izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo knjižne nagrade:
     boljšanje vsebine. Večina tistih, ki so izpolnili anketo, Laški  1. Jože Maček: Laško skozi stoletja: Danijela Antlej,
     bilten redno prelista (85 %), 65 % anketirancev prebere vse  2. Jože Maček: Ripšlova kronika župnije sv. Miklavž nad Laš-
     članke, dobrih 15 % pa vsaj polovico člankov. 80 % anketi- kim: Franc Vrbovšek,
     rancev je zadovoljnih z vsebino, 20 % pa srednje zadovoljnih.  3. Jože Maček: Zgodovina župnije sv. Mavricija v Jurkloštru:
     Z obliko glasila je zadovoljnih 80 %. Najbolj brani so portreti  Stanislav Krajnc.
     občanov in intervjuji, prispevki krajevnih skupnosti ter rub-
     rika šport in rekreacija. Anketiranci si želijo še več življenj-
     skih zgodb (60 %), več resnih, strokovnih prispevkov (20 %)               Uredništvo Laškega biltena
                                                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8