Page 4 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 4

OBČINSKA UPRAVA

    Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS,  Praviloma se lahko podeli en (1) naziv častnega občana Občine Laško, en
    št. 13/09, 18/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  (1) zlati grb, dva (2) srebrna grba in tri (3) bronaste grbe Občine Laško.
    Občinskega sveta Občine Laško

                objavlja              2. PREDLAGATELJI
                                  Predloge za podelitve priznanj lahko podajo posamezniki, skupine ljudi,
            JAVNI RAZPIS                gospodarske družbe, zavodi, društva, organi lokalne skupnosti in druge
                                  organizacije.
     ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE LAŠKO
               V LETU 2020              3. PREDLOG ZA PODELITEV                                                       v sodelovanju s Komunalo Laško in
                                  Predlogi za podelitev priznanj morajo biti vloženi v pisni obliki in morajo                     Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK)
    1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA                  vsebovati naslednje podatke:                                                            objavlja
                                  – podatki o predlagatelju (ime in priimek/naziv družbe, naslov, kontakt-
    Občina Laško podeljuje naslednja priznanja:          ni podatki),
    a) NAZIV ČASTNI OBČAN:                    – vrsto priznanja, za katero se podaja predlog (naziv častni občan, zlati
     je najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik. Občinski svet  grb, srebrni grb ali bronasti grb),                                   TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ UREJENE VASI
     Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen prispevek na po- – podatke o predlaganem kandidatu za priznanje (ime in priimek, na-
     dročju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa, človekoljubnih in  slov, kontaktni podatki),                                        IN OBJEKTE V OBČINI LAŠKO V LETU 2020
     drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in pre- – utemeljitev oz. obrazložitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna
     poznavnosti občine v Republiki Sloveniji in tujini.     s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspehov ali                                         I.
    b) GRB OBČINE LAŠKO:                      delu kandidata, zaradi katerih se predlaga,                                   Tekmovanje je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA
     – zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posa- – listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,                          IN GOSTOLJUBNA, s katero želimo naš bivalni prostor narediti prijetnejši za občane in
      mezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali uspehe  – datum predloga in podpis predlagatelja oz. žig in podpis zastopnika za               obiskovalce. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje
      ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kulturnem, znan- pravne osebe.                                              prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s
      stvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali                                                                       turizmom.
      drugem področju, hkrati pa so ti dosežki, uspehi ali življenjsko delo  4. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJE                                             II.
      izjemnega pomena za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško                                                       Občina Laško v sodelovanju s Komunalo Laško in Centrom za šport, turizem, informiranje
      na področju Republike Slovenije ali v tujini. Zlati grb Občine Laško  Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občinski svet Laško, Komisija za  1. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2019 in kulturo Laško (STIK) organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini
                                                                         Helena in Peter Jurkošek, Padež 8
      se praviloma podeli posamezniku ob zaključku njegove kariere ozi- mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s                 Laško. Namen tekmovanja je spodbujanje urejanja objektov in okolice, kar bo prispevalo k
      roma pomeni pri skupini ljudi doseganje celovite ter zaključene faze  pripisom »za občinska priznanja«, osebno ali po pošti, prav tako se lahko                          lepšemu in privlačnejšemu okolju.
      razvoja.                         oddajo po elektronski pošti na naslov: obcinski.svet@lasko.si. Predlogi se
     – srebrni grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posa- oddajo v kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom predlagatelja                                    III.
      mezniku ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov ali uspe- na zadnji strani kuverte. Rok za oddajo predlogov je do petka, 4. 9. 2020.              Udeleženci tekmovanja so vsi občani občine Laško, vse vasi, naselja, zaselki in ulice, javne
      hov na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvoj- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala le                   institucije ter fi zične in pravne osebe s področja gospodarstva v občini. Na razpis se lahko
      nem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju, hkrati  tiste predloge, ki bodo podani v skladu z določili tega razpisa.                      prijavijo posamezne fi zične in pravne osebe, krajevne skupnosti in društva. Tisti, ki so v
      pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem obdobju pomen za                                                       preteklem letu dosegli prvo mesto znotraj posamezne kategorije, se ne morejo prijaviti v
      razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republi- 5. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU                                      tekočem letu. Prav tako na tekmovanju ne morejo sodelovati zaposleni v občinski upravi.
      ke Slovenije ali v tujini. Srebrni grb Občine Laško se podeli pravi- Javni razpis bo objavljen v junijski številki Laškega biltena, na spletni                                 IV.
      loma posamezniku po zaključku daljšega obdobja njegove kariere  strani Občine Laško www.lasko.si, na oglasni deski v prostorih Občine                        V letošnjem letu so objekti razvrščeni v naslednji dve kategoriji:
      oziroma pomeni pri skupini ljudi doseganje potrjene faze razvoja.  Laško in na oglasnih deskah KS. Dodatne informacije v zvezi z javnim                            1. najlepša vas / zaselek / naselje / ulica,
     – bronasti grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško po- razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Laško, kontaktna ose-                                 2. najlepša hiša.
      samezniku ali skupini ljudi za nadpovprečne dosežke ali za večkra- ba Tanja Grabrijan, tel. 03 733 87 11 ali na e-naslov: občina@lasko.si.                 Ocenjevanje zajema urejenost objektov (fasad, balkonov, oken), prometnih površin, zelenih
      tne uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kul-                                                         površin, ocvetličenj in okolice. Ocenjuje se na podlagi ocenjevalnih pol, ki jih pripravi komisija.
      turnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem,  Številka: 430-17/2020             Janko Cesar,
      izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti grb je praviloma na- Laško, 2. 6. 2020  predsednik Komisije za mandatna                                             V.
      menjen prejemnikom kot spodbuda za nadaljnje delo in dosežke.              vprašanja, volitve in imenovanja                          Župan imenuje komisijo za ocenjevanje urejenosti krajev. Komisijo sestavljajo trije člani, po
                                                                                                  eden iz Občinske uprave Laško, Komunale Laško in STIK-a.
                                                                      2. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2019            VI.
                                                                         Marjeta Levičar, Cesta na Svetino 16 Strokovna komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce ter izbrala tri najboljše znotraj
    Občina Laško na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Laško  – listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,                      posamezne kategorije. Nato bodo občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja,
    (Uradni list RS, št. 13/2009, 18/2011) razpisuje       – datum predloga in podpis predlagatelja; če gre za pravno osebo pa žig                      tako da bodo oddali svoj glas za enega od treh najboljših tekmovalcev in prispevali 50%
                                   in podpis zastopnika.                                              celotne ocene. V primeru utemeljenega suma, da je pri spletnem glasovanju prišlo do
            JAVNI RAZPIS                Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja Antona                      nepravilnosti, si organizator tekmovanja pridržuje pravico do ukrepanja v skladu z nastalo
                                  Aškerca.
                                                                                                            situacijo.
      ZA PODELITEV PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA                                                                                     VII.
               V LETU 2021                            3.                                           Priznanje in nagrade najboljšim znotraj kategorij bo podelil župan občine Laško na osrednji
                                  Predlagatelji naj pisne predloge pošljejo v zaprti kuverti na naslov OB-
                                  ČINSKI SVET LAŠKO, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in                                   slovesnosti ob občinskem prazniku. Nagrade so sledeče:
                  1.                imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »Predlog za pri-                               1. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 200 €,
    Priznanje Antona Aškerca podeli Občinski svet Občine Laško posame- znanje Antona Aškerca v letu 2021« ali na elektronski naslov: obcinski.                         2. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 100 € in
    zniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže zaključeno  svet@lasko.si.                                                  3. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 50 €.
    dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem                                                    Prav tako bo najlepše urejena vas/zaselek/naselje/ulica za nagrado prejela tudi tablo, ki bo
    področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture in ima to nji- Pisni predlogi se sprejemajo ves čas razpisa, vendar najkasneje do petka,                          označevala ta dosežek v okolju.
    hovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnosti  20. 11. 2020.
    občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.  Predlogi, ki bodo prispeli po poteku navedenega roka, ne bodo pravočas-                                        VIII.
    Praviloma se podelijo tri priznanja Antona Aškerca na leto. ni in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju. O izbiri bodo prejemniki kot tudi                    Dodatne informacije o tekmovanju bodo na voljo na naših spletnih straneh www.lasko.si.
                                                                                                   Prav tako bodo o rezultatih tekmovanja obveščeni mediji.
                                  vsi predlagatelji obveščeni o odločitvi Občinskega sveta Občine Laško.
                  2.                                                                                          VIIII.
    Predlogi za podelitev priznanja Antona Aškerca morajo biti predloženi v  Za vse morebitne dodatne informacije lahko pokličete kontaktno osebo  3. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2019 Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja, naslov ter pripis kategorije, v kateri
    pisni obliki in morajo vsebovati:              Jasno Kermelj na telefonsko številko: 03 733 87 20.            Ida in Marjan Zupan, Savinjsko nabrežje 12 »tekmujete«. Prijave pošljite najpozneje do 24. 7. 2020 na naslov Občina Laško, Mestna
    podatke o predlagatelju,                                                                                   ulica 2, 3270 Laško ali na elektronski naslov obcina@lasko.si.
    – podatke in predstavitev kandidata,            Številka: 41010-226/2020            Janko Cesar
    – utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom rezultatov, dosežkov,  Laško, 29. 5. 2020  predsednik Komisije za mandatna                                        ŽUPAN OBČINE LAŠKO
     uspehov ali dela kandidata,                                vprašanja, volitve in imenovanja                                          Franc Zdolšek

    4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9