Page 5 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 5

OBČINSKA UPRAVA

                                   v sodelovanju s Komunalo Laško in
                           Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK)


                                           objavlja

                           TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ UREJENE VASI

                           IN OBJEKTE V OBČINI LAŠKO V LETU 2020


                                             I.
                           Tekmovanje je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA
                           IN GOSTOLJUBNA, s katero želimo naš bivalni prostor narediti prijetnejši za občane in
                           obiskovalce. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje
                           prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s
                                           turizmom.
                                            II.
     1. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2019 Občina Laško v sodelovanju s Komunalo Laško in Centrom za šport, turizem, informiranje
        Helena in Peter Jurkošek, Padež 8   in kulturo Laško (STIK) organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini
                           Laško. Namen tekmovanja je spodbujanje urejanja objektov in okolice, kar bo prispevalo k
                                      lepšemu in privlačnejšemu okolju.
                                            III.
                           Udeleženci tekmovanja so vsi občani občine Laško, vse vasi, naselja, zaselki in ulice, javne
                           institucije ter fi zične in pravne osebe s področja gospodarstva v občini. Na razpis se lahko
                           prijavijo posamezne fi zične in pravne osebe, krajevne skupnosti in društva. Tisti, ki so v
                           preteklem letu dosegli prvo mesto znotraj posamezne kategorije, se ne morejo prijaviti v
                           tekočem letu. Prav tako na tekmovanju ne morejo sodelovati zaposleni v občinski upravi.

                                            IV.
                                V letošnjem letu so objekti razvrščeni v naslednji dve kategoriji:
                                     1. najlepša vas / zaselek / naselje / ulica,
                                          2. najlepša hiša.
                           Ocenjevanje zajema urejenost objektov (fasad, balkonov, oken), prometnih površin, zelenih
                           površin, ocvetličenj in okolice. Ocenjuje se na podlagi ocenjevalnih pol, ki jih pripravi komisija.

                                             V.
                           Župan imenuje komisijo za ocenjevanje urejenosti krajev. Komisijo sestavljajo trije člani, po
                                 eden iz Občinske uprave Laško, Komunale Laško in STIK-a.
     2. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2019            VI.
       Marjeta Levičar, Cesta na Svetino 16
                           Strokovna komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce ter izbrala tri najboljše znotraj
                           posamezne kategorije. Nato bodo občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja,
                           tako da bodo oddali svoj glas za enega od treh najboljših tekmovalcev in prispevali 50%
                           celotne ocene. V primeru utemeljenega suma, da je pri spletnem glasovanju prišlo do
                           nepravilnosti, si organizator tekmovanja pridržuje pravico do ukrepanja v skladu z nastalo
                                           situacijo.
                                            VII.
                           Priznanje in nagrade najboljšim znotraj kategorij bo podelil župan občine Laško na osrednji
                                  slovesnosti ob občinskem prazniku. Nagrade so sledeče:
                                  1. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 200 €,
                                 2. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 100 € in
                                  3. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 50 €.
                           Prav tako bo najlepše urejena vas/zaselek/naselje/ulica za nagrado prejela tudi tablo, ki bo
                                       označevala ta dosežek v okolju.
                                            VIII.
                           Dodatne informacije o tekmovanju bodo na voljo na naših spletnih straneh www.lasko.si.
                                 Prav tako bodo o rezultatih tekmovanja obveščeni mediji.
                                            VIIII.
     3. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2019 Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja, naslov ter pripis kategorije, v kateri
      Ida in Marjan Zupan, Savinjsko nabrežje 12
                           »tekmujete«. Prijave pošljite najpozneje do 24. 7. 2020 na naslov Občina Laško, Mestna
                                 ulica 2, 3270 Laško ali na elektronski naslov obcina@lasko.si.

                                        ŽUPAN OBČINE LAŠKO
                                          Franc Zdolšek

                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10