Page 6 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 6

Občinska uprava

    LAŠKO ŽE ČETRTIČ ZAPORED          V letošnjem letu se zaradi znanih epi- la Javni razpis za sofinanciranje ukrepov
    PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO         demioloških razmer ni izvedel Javni na- ohranjanja in spodbujanja kmetijstva in
    MESTO                  tečaj »Naj prostovoljec/prostovoljka Ob- podeželja v občini Laško za leto 2020.
                        čine Laško«, prav tako zaradi prepovedi  Razpis je bil objavljen na oglasni deski in
     Slovenska filantropija vsako leto ob- zbiranja ljudi na javnih mestih ne bo iz- spletni strani Občine Laško.
    javlja natečaj Prostovoljstvu prijazno  veden Festival prostovoljstva.       Sredstva v višini 80.000,00 EUR so se
    mesto. S podelitvijo naziva izpostavlja  V teh izrednih razmerah, ki so nas do- na podlagi javnega razpisa dodelila 37
    občine, ki prepoznavajo pomen prosto-  letele, so imeli in še imajo pomembno
    voljskega dela občanov za življenje v lo- vlogo za varnost in zdravje v naši občini  upravičencem, in sicer za naslednje uk-
    kalni skupnosti, cenijo njihovo delo,  vsi prostovoljci in druge organizacije, za  repe:
    podpirajo prostovoljske organizacije in  kar se jim župan Franc Zdolšek iskreno  • UKREP 1: Pomoč za naložbe v opred-
    namenijo del občinskih sredstev za ra- zahvaljuje.                 metena ali neopredmetena sredstva na
    zvoj prostovoljstva v svoji občini.    Občina Laško ob tej priložnosti česti-  kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
                        ta in se obenem zahvaljuje vsem prosto-   marno kmetijsko proizvodnjo
                        voljcem – posameznikom, društvom in     – PODUKREP 1.1: Posodabljanje
                        drugim institucijam na vseh ravneh de-    kmetijskih gospodarstev
                        lovanja v občini Laško za nesebično pro-  – PODUKREP 1.2: Urejanje kmetij-
                        stovoljsko delo in požrtvovalnost, s kate-  skih zemljišč in pašnikov
                        rim zagotavljajo boljšo kakovost življenja  • UKREP 4: Pomoč za naložbe v prede-
                        občanov.                  lavo in trženje kmetijskih in živilskih
                                         MKJ    proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
                                              dejavnost na kmetiji
                        ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA        • UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in
                        ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV          usposabljanje na področju nekmetij-
                        OHRANJANJA IN SPODBUJANJA          skih dejavnosti na kmetiji ter predela-
     V zahvalo vsem prostovoljcem in pro- KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           ve in trženja.
    stovoljskim organizacijam se je Občina                      • UKREP 6: Podpora delovanju dru-
    Laško v letošnjem letu ponovno prijavi-  Občina Laško je v skladu s Pravilni-   štev s področja kmetijstva, čebelarstva,
    la na poziv Slovenske filantropije in že  kom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
    četrtič zapored pridobila naziv »Prosto- kmetijstva in podeželja v občini Laško za  gozdarstva in razvoja podeželja.
    voljstvu prijazno mesto«.        programsko obdobje 2015-2020 izved-                Edina Memić    LAŠKI SEJEM JE PRAZNOVAL 10. OBLETNICO            Kar nekaj ponudnikov prihaja v Laško že od samega začet-
                                  ka, torej 10 let. Prodajalca suhe robe, g. Govže in g. Čompa
     Tik pred razglasitvijo epidemije smo proslavili 10. obletnico  pravita, da so Laščani kot kupci v zadnjem času precej zadr-
    Laškega sejma. Vsak prvi petek v mesecu se na Trubarjevem  žani: »Manj se proda kot nekoč, verjetno zato, ker je tudi več
    nabrežju že deset let zberejo ponudniki domačih pridelkov, iz- ponudbe na vseh ravneh. Povsod po Sloveniji je sicer slabše,
    delkov ...                         a vseeno bi si želeli večje prodaje. Midva bova v Laško vsee-
     Kmetijski pridelki in izdelki, različne dobrote s podeželja,  no še z veseljem prihajala.« Na prav vseh sejmih pa je bil Ivan
    kovaški in lončarski izdelki, suha roba in najrazličnejši drugi  Kamplet, ki so ga Laščani z njegovo raznovrstno ponudbo
    izdelki na sejem privabijo domačine in obiskovalce, ki tu ob- sprejeli za svojega.
    čutijo poseben utrip lokalnega trgovanja.           V času epidemije smo se naučili, da moramo spoštovati lo-
     6. marca je bilo kljub kislemu vremenu slavnostno, saj smo  kalno in domače, zato verjamemo, da bomo v prihodnje na La-
    skupaj z županom Občine Laško Francem Zdolškom nazdra-   škem sejmu imeli še več obiskovalcev, ki bodo še naprej podpi-
    vili na prvo okroglo obletnico.               rali manjše ponudnike.
                                                            MKJ


    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11