Page 8 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 8

OBČINSKI SVET/ UPRAVNA ENOTA

    OBČINSKI SVET LAŠKO           munala Laško, d. o. o. Sprejet je bil tudi  Knez. Potrjen je bil predlog, da se v Svet
                        Odlok o Zaključnem računu proračuna   OI JSKD Laško imenujejo Ivan Medved,
    9. seja Občinskega sveta Laško,     Občine Laško za leto 2019.        Vlado Marot in Avgust Aškerc, predlog
    ki bi morala biti 25. marca, je bila    V prvi obravnavi je bil sprejet Odlok  pa mora potrditi še direktor Javnega skla-
    prestavljena na 13. maj.        o podlagah za odmero komunalnega pri-  da RS za kulturne dejavnosti.
                        spevka za obstoječo komunalno opremo    4. junija je bila zaključena 2. dopisna
     Občinski svetniki so se seznanili z  na območju občine Laško. Nov odlok je  seja, na kateri je bil sprejet Sklep o loka-
    zaključnimi poročili za leto 2019, ki so  bilo potrebno pripraviti zaradi uskladitve  cijski preveritvi za individualno odstopa-
    jih pripravili Javni sklad RS za kulturne  z zakonodajo.            nje na območju Ureditvenega načrta sta-
    dejavnosti, Območna izpostava Laško,   Na dnevnem redu je bilo kar nekaj   rega mestnega jedra Laško. Z veljavnostjo
    Glasbena šola Laško-Radeče, Vrtec La-  imenovanj v svete javnih zavodov. Kot  tega sklepa se bo lahko pričel postopek za
    ško, OŠ Antona Aškerca Rimske Topli-  predstavniki ustanovitelja so bili v Svet  pridobitev gradbenega dovoljenja za pri-
    ce, OŠ Primoža Trubarja Laško, STIK –  zavoda Vrtca Laško imenovani Urška   zidavo k OŠ Primoža Trubarja Laško, kar
    Center za šport, turizem, informiranje  Kozmus, Tjaša Kerin in Vesna Vodi-  bo omogočilo preureditev šolske kuhinje
    in kulturo Laško, Zdravstveni dom La- šek Razboršek, v Svet zavoda OŠ Anto- in jedilnice.
    ško, Center za socialno delo Celje, Eno- na Aškerca Rimske Toplice Janko Rode,   Naslednja redna seja občinskega sveta
    ta Laško, Svet za preventivo in vzgojo v  Gregor Ivšek in Alenka Barlič, v Svet za- bo predvidoma 1. julija.
    cestnem prometu Občine Laško, Uredni-  voda Knjižnice Laško pa Jerica Laznik  Gradiva za seje občinskega sveta in
    ški odbor Laškega biltena, LAS Raznoli- Mokotar in Barbka Rode. Kot pred-   posnetki sej so dostopni na občinski sple-
    kost podeželja in Adriaplin, d. o. o. Sve- stavnika zainteresirane javnosti sta bila  tni strani www.lasko.si. Prav tako so na
    tniki so se seznanili tudi z aktivnostmi  v Svet zavoda Knjižnice Laško imeno- občinski spletni strani objavljeni vsi spre-
    glede bivše poslovne stavbe CSD Laško, s  vana Nuša Konec Juričič in Roman Tu- jeti občinski predpisi (pod zavihkom »ZA
    Finančnim načrtom in programom dela   šek. V Nadzorni svet Komunale Laško so
    Laškega biltena za leto 2020 ter z Gospo- bili imenovani Marjan Kozmus, Matjaž  OBČANE«).
    darskim načrtom Javnega podjetja Ko-  Centrih, Matjaž Štor in Danijela Bevk            Tanja Grabrijan


    Ravnateljica Jerica Laznik Mokotar je predstavila organizacijo vrtca po 18. maju. Na majski seji Občinskega sveta Laško je bilo predstavljeno tudi Zaključno poročilo
                                  za leto 2019 Zdravstvenega doma Laško. Direktorica Janja Knapič je odgovarjala na
                                  vprašanja občinskih svetnikov.


        REPUBLIKA SLOVENIJA                 vo se je podaljšal na sedem dni od oddaje vloge. Vlogo za izda-
        UPRAVNA ENOTA LAŠKO                 jo osebne izkaznice ali potne listine lahko vložite na katerikoli
                                  upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji.
    NEKAJ OPOZORIL IZ UPRAVNE                   Informacija: Vstop v Bosno in Hercegovino trenutno ni mo-

    ENOTE LAŠKO                         žen z osebno izkaznico, ampak samo s potnim listom.
                                   Preverite tudi veljavnost vašega vozniškega dovoljenja, še
                                  posebej, če imate dovoljenje izdano v obliki kartice, saj ta ve-
     V poslovne prostore upravne enote še vedno vstopate posa-
    mezno in ob upoštevanju higienskih ukrepov Nacionalnega in- lja največ 10 let (manj, če gre za omejitve iz zdravstvenih razlo-
    štituta za javno zdravje.                  gov).
     PREVERITE VELJAVNOST DOKUMENTOV (osebne iz-
    kaznice, potnega lista), če boste potovali v tujino. Čas za izdela-                 Mag. Andreja Stopar

    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13