Vabila sej občinskega sveta (18. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-11/2013
Datum: 17.09.2013
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
18. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 09. 2013, ob 17. uri
v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 17. seje z dne 19.06.2013
3. potrditev realizacije sklepov 17. seje z dne 19.06.2013

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje proračuna
1/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2013 z oceno realizacije za leto 2013
1/2 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1 Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško – skrajšani postopek
2/2 Predlog obveznih razlag prostorskih izvedbenih aktov:
 • Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško
 • Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1 - del)
 • Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
 • Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro
  - skrajšani postopek
 • 2/3 Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v letu 2013

3. Imenovanja
3/1 Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2013
3/2 Predlog sklepa o imenovanju direktorice JZ Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – IZKLJUČENO ZA JAVNOST
3/3 Predlog soglasja k razrešitvi direktorice JZ Zdravstveni dom Laško – IZKLJUČENO ZA JAVNOST

4. Vprašanja in odgovori

5. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško
 • uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
 • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
 • Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine
 • političnim strankam v občini
 • krajevnim skupnostim v občini
 • sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.