Vabila sej občinskega sveta (14. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško


Številka: 032-16/2012
Datum: 10.12.2012

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010,
45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št.
2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m

14. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 19. 12. 2012, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:
A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 13. seje z dne 03.10.2012
3. potrditev realizacije sklepov 13. seje z dne 03.10.2012
in

B) naslednji

DNEVNI RED:
1. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
1/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg KC1a - 1. obravnava
1/2 Predlog Programa vodooskrbe s pitno vodo za leto 2013
1/3 Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2013
1/4 Predlog Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča pobudnice Nevenke Gerčer
1/5 Predlog Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča pobudnika Zdenka Gračnarja
1/6 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
1/7 Predlog Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko infrastrukturo
1/8 Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v letu 2012

2. Področje proračuna in gospodarstva

2/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 – skrajšani postopek
2/2 Predlog Odloka o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2013 in 2014
2/3 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2013
2/4 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja
2/5 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 30. 9. 2012

3. Družbene dejavnosti

3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo – 1. obravnava
3/2 Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
3/3 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2013

4. Volitve in imenovanja
4/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4/2 Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice/ravnatelja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
4/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2013
4/4 Predlog Sklepa o pomoči družini Škorjanc-Hrastnik ob elementarni nesreči

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno


Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

   Župan Občine Laško    
  Franc ZDOLŠEK        

Vabljeni:

• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Laško
• Jože Korže, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Damjana Petavar Dobovšek, poslanka v Državnem zboru RS
• Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
• Franc Nemec, Pivovarna Laško, d.d.
• Maša Pečovnik Plajh, Erigo, d.o.o.

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.