Vabila sej občinskega sveta (5. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-12/2011
Datum: 04.04.2011

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) ter
23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)


s k l i c u j e m


5. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 13. 4. 2011,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.


Za sejo predlagam:

A)

1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 4. seje z dne 02.03.2011
3. potrditev realizacije sklepov 4. seje z dne 02.03.2011

in

B) naslednji

DNEVNI RED

1. Področje družbenih dejavnosti
1/1 Zaključna poročila za leto 2010:
a. JZ Zdravstveni dom Laško
b. Policijska postaja Laško
c. Center za socialno delo Laško
d. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
e. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
f. STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
g. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
h. Vrtec Laško
i. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
j. Knjižnica Laško
k. Uredniški odbor Laškega biltena
l. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško


2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2010 v Občini Laško
2/2 Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2010
2/3 Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2011

3. Področje proračuna in premoženjsko pravnih zadev
3/1 Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010
3/2 Poročilo o poslovanju JNS OL v obdobju od 1. 1. do 24. 6. 2010
3/3 Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Laško za leto 2011 - II. dopolnitev
3/4 Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje investicijske dokumentacije

4. Volitve in imenovanja
4/1 Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2010
4/2 Predlog Sklepa za imenovanje direktorja JP Komunale Laško

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško
 • uslužbenci Občinske uprave Laško
 • Jože Korže, član Državnega sveta RS
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
 • Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
 • Marko Ratej, direktor JZ Zdravstveni dom Laško
 • Maksimiljana Pihler, direktorica Centra za socialno delo Laško
 • Ljudmila Pušnik, ravnateljica Osnovne šole Primoža Trubarja Laško
 • Manica Skok, ravnateljica Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice
 • Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško - Radeče
 • Greta Labohar Škoberne, ravnateljica Vrtca Laško
 • Ivan Medved, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško
 • Marija Kovačič, direktorica Knjižnice Laško
 • Robert Cugmas, komandir Policijske postaje Laško
 • Zdenko Lesjak, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine
 • političnim strankam v občini
 • krajevnim skupnostim v občini
 • sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.