Vabila sej občinskega sveta (4. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-08/2011
Datum: 21.02.2011

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)


s k l i c u j e m


4. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 2. 3. 2011,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A)

1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 3. seje z dne 15. 12. 2010
3. sprejem zapisnika 1. dopisne seje z dne 24.01.2011
4. sprejem zapisnika 2. dopisne seje z dne 17.02.2011
5. potrditev realizacije sklepov 3. seje z dne 15. 12. 2010, 1. dopisne seje z dne 24.01.2011 in 2. dopisne seje z dne 17.02.2011

in

B)
naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja in prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško -2. obravnava
1/2 Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kartuzija Jurklošter

2. obravnava

1/3 Predlog Sklepa o potrditvi lokacije za gradnjo stanovanjskega objekta na zemljišču s parc. št. 1652/6, k.o. Trobni dol

2. Področje družbenih dejavnosti
2/1 Predlog Odloka o spremembah Odloka o priznanjih Občine Laško - skrajšani postopek
2/2 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2011
2/3 Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja PŠ Reka

3. Področje splošnih in premoženjsko pravnih zadev
3/1 Predlog Okvirnega program dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2011 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2010
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško - skrajšani postopek
3/3 Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode in društva - 1. obravnava
3/4 Predlog Odloka o Programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2011 in 2012 - 1. obravnava
3/5 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2011 in Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Laško za leto 2011

4. Volitve in imenovanja
4/1 Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

5. Vprašanja in odgovori


6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
  • člani Občinskega sveta Laško
  • uslužbenci Občinske uprave Laško
  • Jože Korže, član Državnega sveta RS
  • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS

Material poslan v vednost in uporabo:
  • nadzornemu odboru občine
  • političnim strankam v občini
  • krajevnim skupnostim v občini
  • sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.