Namera za sklenitev pogodbe za prodajo parcele v k. o. Debro

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine – zemljiške parcela št. 125/11 v katastrski občini 2650 DEBRO (ID 7143565), v izmeri 567 m2.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/, oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na oglasni deski Upravne enote Laško in na enotnem državnem portalu eUprave, od dne 1. 12. 2021 pa do izteka 30 dnevnega roka za  objavo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).    

Posameznik, ki želi kupiti kmetijsko zemljišče, ki je naprodaj, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno upravni enoti ali neposredno vloži na Upravni enoti Laško. Upravna enota po preteku roka (30 dni) za sprejem ponudbe obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca priporočeno s povratnico o tem, kdo je ponudbo sprejel v roku.

 

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.