Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo "Preureditev prostorov za potrebe JZ Zdravstveni dom Laško"

Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za gradnjo "Preureditev prostorov za potrebe JZ Zdravstveni dom Laško".

Ponudbe morajo biti veljavne 60 dni po roku za oddajo ponudb.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Ponudba (OBR-C)

- obrazec OBR-E

- POPIS DEL

- obrazec POT-REF

- osnutek pogodbe

 

OGLED OBJEKTA

Naročnik vsem ponudnikom priporoča, da si pred oddajo ponudbe ogledajo obstoječe stanje objekta. Za ogled se dogovorite z go. Stanko Jošt, mob. št. (031) 455 952.

 

ZAHTEVANE REFERENCE

Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi izgradnje ali adaptacije vsaj dveh (2) objektov visokogradenj (ne nujno javnega naročila) in je vrednost vsakega posla nad 100.000 EUR brez DDV.

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 27. 1. 2022 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "Preureditev prostorov za potrebe JZ Zdravstveni dom Laško".

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

 

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Dodatne informacije: g. Dimitrij Gril, tel. št. 03 733 87 28.

 

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.