Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo ˝ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE-OBČINA LAŠKO – 1. FAZA˝

EU KOH LOGO
 
OBČINA LAŠKO,
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505000
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220
 
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE-OBČINA LAŠKO – 1. FAZA˝.

 

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE-OBČINA LAŠKO – 1. FAZA˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).

 

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več naslednjih sklopov:

SKLOP A: Strmca

SKLOP C: SMJ, Lahomšek, desni breg-1.2 sklop LAHOMŠEK

SKLOP D: SMJ, Lahomšek, desni breg-1.3 sklop DESNI BREG

SKLOP E: Kopitarjeva ulica, Čopova ulica, del ceste na Svetino, Taborje

SKLOP F: del Šercerjeve ulice, Cesta na Lahomšek, Cesta na Gaberno

 

Rok za izvedbo posameznega sklopa je naveden v vzorcu pogodbe.

 

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

 

Ponudbe ni mogoče oddati samo za posamezna dela znotraj razpisanega sklopa.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

 

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 25. 3. 2022 do 10. ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 25. 3. 2022 ob 11. uri.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj 1 »Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«

 

V kolikor naročnik ne bo imel dovolj zagotovljenih finančnih sredstev, si pridržuje pravico, da se kateri od razpisanih sklopov ne odda.

 

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si). Projektno dokumentacijo pa prevzamejo na spletni strani http://www.lasko.si.

 

Projektna dokumentacija:

  SKLOP A

  SKLOP C

  SKLOP D

  SKLOP E

  SKLOP F      

 

SPREMEMBA z dne 15. 3. 2022

Podaljša se rok oddaje ponudb, ki je sedaj 1.4.2022 do 10. ure. Odpiranje ponudb v informacijskem sistemu eJN dne 1. 4. 2022 z začetkom ob 11. uri.

 

SPREMEMBA z dne 16. 3. 2022

Spremenil se je popis del pri sklopu A, sklopu D in sklopu E:

- V popisu del sklopa A, v zavihku Črpališče Č3 in zavihku Č5 se spremenijo postavke za krmilnik.

- Za sklop D, Popis del C-C1, se v zavihku Zadrževalni bazen pri Zunanji ureditvi doda nova postavka za obrabni asfalt.

- Za sklop E, Popis del C, se v zavihku LC-vozišče pri postavki 13 111 predvidi popolna zapora ceste.

 

SPREMEMBA z dne 28. 3. 2022

Naročnik podaljšuje rok oddaje ponudb, ki je po novem 15. 4. 2022, ker se v popisu del za SKLOP A prvotno predvideni jaški iz materiala PP lahko zamenjajo z materialom PE. Čistopis razpisne dokumentacije z vsemi spremembami je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/440008/marec_novo_RD_EU_kanalizacija.zip

 

SPREMEMBA z dne 5. 4. 2022

Spremenil se je popis del pri sklopu D in pri sklopu E:

- V popisu del sklopa D se v skladu z odgovori na vprašanja ponudnikov popravijo napačne formule, spremenijo se postavke krmilnikov črpališč in zadrževalnega bazena, pri črpališču Mrliška vežica se doda postavka za izvedbo finega asfalta.

V popisu del sklopa E se v skladu z odgovori na vprašanja ponudnikov popravijo napačne formule, spremenijo se postavke krmilnikov črpališč.

V razpisni dokumentaciji, natančneje v obrazcu 29.12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, stran 24., v odstavku Upravičenec mora v svoji izjavi navesti se izbriše besedilo zadnjih dveh alinej.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu:

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/440939/april_novo_RD_EU_kanalizacija.zip


Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.