Vabilo k oddaji ponudb za storitev "IZVAJANJE NALOG OBČINSKEGA URBANISTA ZA OBDOBJE 2022"

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za storitev "IZVAJANJE NALOG OBČINSKEGA URBANISTA ZA OBDOBJE 2022":

 

1. SPLOŠNO

S 1. 6. 2022 se je pričel izvajati Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), ki prinaša precej novosti na področju občinskega prostorskega načrtovanja, med drugim uvaja sodelovanje občinskih urbanistov na Občinah.

 

Naloge občinskega urbanista so zapisane v 46. členu ZUreP-3, ki glasi:

(1) Zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora po tem zakonu mora občina imeti zagotovljeno sodelovanje vsaj ene občinske urbanistke ali občinskega urbanista (v nadaljnjem besedilu: občinski urbanist).

(2) Občinski urbanist je oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.

(3) Če naloge občinskega urbanista opravlja oseba, ki ni občinski javni uslužbenec, mora poznati vsebine usposabljanja za imenovanje v naziv v skladu s predpisi, ki urejajo javne uslužbence.

(4) Občinski urbanist opravlja naslednje naloge:

- skrbi za pripravo prostorskih aktov;

- potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena tega zakona;

- potrdi soglasje k priglašenemu posegu v prostor v skladu z 284. členom tega zakona;

- potrdi, da so izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN in OPPN v skladu s 125. členom tega zakona oziroma pogoji za uporabo postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom tega zakona.

(5) Župan lahko, za čas trajanja mandata, imenuje osebo, ki mu strokovno svetuje v zadevah urejanja prostora in skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine. Te naloge lahko opravlja tudi občinski urbanist.

(6) Oseba, ki v občini opravlja naloge občinskega urbanista, v tej občini ne sme preverjati skladnosti pobude za lokacijsko preveritev, če:

- kot pobudnik te lokacijske preveritve nastopa sama ali njen zakonec ali zunajzakonski partner ali bližnji sorodnik do tretjega kolena;

- je lastnica ali imetnica drugih stvarnih pravic na zemljišču, na katero se nanaša pobuda za lokacijsko preveritev, ali

- v tej lokacijski preveritvi nastopa kot izdelovalec elaborata lokacijske preveritve.

(7) Nalog občinskega urbanista ali nalog iz petega odstavka tega člena za občino ne sme opravljati oseba, ki ni javni uslužbenec, če je:

- sama, njen zakonec ali zunajzakonski partner ali bližnji sorodnik do tretjega kolena lastniško povezan z gospodarskim subjektom, ki za to občino opravlja dejavnost priprave prostorskih aktov, ali

- zaposlena v gospodarskem subjektu, ki za to občino opravlja dejavnost priprave prostorskih aktov.

(8) Za občinskega urbanista in osebo, ki opravlja naloge iz petega odstavka tega člena in ni javni uslužbenec, se glede nasprotja interesov in daril uporabljajo predpisi, ki ta vprašanja urejajo za javne uslužbence.

(9) Seznam občinskih urbanistov vodi zbornica, pristojna za arhitekturo in prostor.

in v 335. člen ZUreP-3, ki glasi:

(1) Osebe, ki z dnem uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje za občinskega urbanista v skladu z ZUreP-2, nadaljujejo opravljanje nalog kot občinski urbanisti po tem zakonu.

(2) Občine morajo zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista iz 46. člena tega zakona z začetkom uporabe tega zakona.

(3) Občina sporoči zbornici, pristojni za arhitekturo in prostor, podatke o občinskem urbanistu iz drugega odstavka 46. člena tega zakona v 30 dneh po začetku uporabe tega zakona. Ti podatki so ime in priimek ter identifikacijska številka pooblaščenega arhitekta in inženirja v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.

(4) Ne glede na drugi odstavek 46. člena tega zakona lahko kot občinski urbanist nastopa tudi oseba, ki je z dnem uveljavitve tega zakona zaposlena:

- v občinski upravi ali skupni medobčinski upravi najmanj štiri leta, opravlja naloge s področja priprave prostorskih aktov in ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje;

- v občinski upravi ali skupni medobčinski upravi in ima najmanj sedem let delovnih izkušenj s področja izdelave prostorskih aktov ali izvedbe postopkov njihove priprave in ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, ali

- pri izdelovalcu prostorskega akta in je bila 1. junija 2018 vpisana v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor z licenco za prostorsko načrtovanje P na podlagi ZGO-1.

(5) Občina sporoči podatke o občinskem urbanistu iz prejšnjega odstavka zbornici, pristojni za arhitekturo in prostor, v 30 dneh po začetku uporabe tega zakona in ob vsaki spremembi zaposlitvenega statusa občinskega urbanista. Podatki o občinskem urbanistu iz prejšnjega odstavka obsegajo ime in priimek občinskega urbanista, njegovo izobrazbo in delovne izkušnje s področja urejanja prostora.

(6) Osebe iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona morajo izkazati poznavanje vsebin usposabljanja za imenovanje v naziv v skladu s predpisi, ki urejajo javne uslužbence, v treh mesecih po začetku uporabe tega zakona ter so se dolžne stalno strokovno izobraževati smiselno na način, kot velja za pooblaščene prostorske načrtovalce v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.

 

2. VSEBINA PONUJENIH DEL, STROŠEK DELA IN NAČIN PLAČILA

Predmet ponudbe je opravljanje nalog občinskega urbanista skladno z 46. členom ZUreP-3 in sicer poleg nalog urejanja prostora iz občinske pristojnosti opravlja tudi naslednje naloge:

- strokovnega svetovanja županu v zadevah urejanja prostora,

- skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine,

- skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,

- izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve.

Ponudba naj bo oblikovana kot mesečni pavšal. V primeru večjega obsega dela se predlaga obračun opravljenega dodatnega dela.

Mesečni pavšal zajema:

- do 25 ur dela mesečno,

- potne stroške do naslova Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, 2 x mesečno,

- vodenje mesečne evidence dela ter poročila in druge administrativne stroške (telefon, internet, računovodstvo, projektantska odgovornost, poslovni prostor, računalniška strojna in programska oprema, zavarovanje, pisarniška oprema, strokovna literatura in izobraževanje, ipd.).

Dodatno delo:

- vsaka nadaljnja ura se obračuna v znesku _____ EUR + 22 % DDV,

- vsak dodatni potni strošek se obračuna po ceni ______ EUR/km + 22 % DDV.

 

3. VELJAVNOST PONUDBE IN OSTALO

Ponudbe morajo biti veljavne 30 dni po roku za oddajo ponudb.

Pogodba se sklepa za določen čas in sicer do konca leta 2022.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Ponudba (OBR-C),

- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za občinskega urbanista v skladu z ZUreP-3.

 

4. NAČIN, KRAJ IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 20. 6. 2022 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti napisan naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! PONUDBA "OBČINSKI URBANIST ZUreP-3"

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

 

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

 

Dodatne informacije: g. Andrej Kaluža, tel. št. 041 670 900 in 03 733 87 05.

 

  OSNUTEK POGODBE

  OBRAZEC C


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.