Prednostni listi prosilcev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem - LISTA A in LISTA B

Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, obvešča prosilce, da je na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/0434/0462/0611/0981/1147/14 in 153/21) in v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Občine Laško, številka: 430-211/2021-10503 z dne 2. 12. 2021, objava oglasna deska, Laški bilten št. 87/15. december 2021 in spletna stran https://lasko.si/narocila/7001-javni-razpis-za-dodelitev-neprofitnih-stanovanj, sprejela in objavila:

  • Prednostno listo prosilcev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem – LISTA A (prosilci niso zavezani plačati varščino) in
  • Prednostno listo prosilcev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem – LISTA B (prosilci zavezani plačati varščino).

 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev. Udeleženec razpisa, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži zoper svojo odločbo. Pritožbo naslovi na Občino Laško. O pritožbi odloči župan Občine Laško v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po preteku rokov za pritožbe in odločitvi župana o pritožbah se objavi še dokončni prednostni listi - seznama, lista A in lista B,  po katerih se bodo v obdobju 2022-2024 dodeljevala prosta, izpraznjena in na novo pridobljena stanovanja. Občina Laško bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč prednostni red po posameznih seznamih odvisno od oblike družine in velikosti razpoložljivih stanovanj.

 

  PREDNOSTNI LISTI


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.