Vabilo k oddaji ponudb za VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST ZA LETO 2022

Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST ZA LETO 2022.
 
Ponudniki pripravijo svoje ponudbe na podlagi prilog, ki vam jih posredujemo v priponki tega elektronskega povabila.
 
Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.
 
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje objekta naročniku.
Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- popis del
- osnutek pogodbe
- potrdila o referencah POT-REF
 
Ponudnik mora biti v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen izvajalec s strani Zavoda za gozdove Slovenije pri izvedbi vzdrževanja gozdnih cest in je skupna vrednost poslov večja od 100.000 EUR z DDV. (POT-REF)
 
Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 29. 7. 2022 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST ZA LETO 2022"
 
Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.
 
V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.
 
Dodatne informacije: ga. Vesna Sgerm, tel št. 03 733 87 16

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.