Seznama – dokončni prednostni listi prosilcev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/0434/0462/0611/0981/1147/14 in 153/21), v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Občine Laško, številka: 430-211/2021-10503 z dne 2. 12. 2021, objava oglasna deska, Laški bilten št. 87/15. december 2021 in spletna stran https://lasko.si/narocila/7001-javni-razpis-za-dodelitev-neprofitnih-stanovanj in Prednostnih list za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, LISTA A (prosilci niso zavezani plačati varščino) in LISTA B (prosilci zavezani plačati varščino), številka: 430-211/2021-10503 z dne 17. 6. 2022, za razpisnika Občino Laško, naslednja seznama za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, LISTA A (prosilci niso zavezani plačati varščino) in LISTA B (prosilci zavezani plačati varščino).

Občina Laško je razpisala oddajo v najem okvirno 20 neprofitnih najemnih stanovanj. Število oddanih stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih stanovanj na območju celotne Občine Laško, ki bodo na razpolago v letih 2022, 2013 in 2024, oziroma do zaključka novega razpisa. Občina Laško bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč prednostni vrstni red po posameznih seznamih odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj.

Od razpisanega okvirnega števila stanovanj bo glede na dokončni prednostni listi predvidoma:

  • 13 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere oproščeni plačila varščine in so se uvrstili na listo A; 
  • 6 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zavezanci za plačilo varščine ter so se uvrstili na listo B;
  • 1 stanovanje namenjeno za oddajo v najem invalidnim osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička.

V kolikor na posamezni listi ni dovolj upravičencev ali niso zainteresirani za najem primernega stanovanja, se stanovanja, ki so namenjena za to listo, oddajajo po drugi listi.

Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, oziroma stanovanje po podpisu najemne pogodbe ne prevzame se črta iz seznama upravičencev, pridobljena upravičenja pa prenehajo. Prav tako se črta iz seznama tudi uspeli upravičenec, ki poda izjavo, da neprofitnega stanovanja ne potrebuje ali ne želi več. 

 

  Seznama za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

 


LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.