Vabilo k oddaji ponudb za "Izgradnjo vodohrana Sedraž 30 m3"

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za "Izgradnjo vodohrana Sedraž 30 m3".

 

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

 

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Ponudba (OBR-C)

- OBR-E

- osnutek pogodbe

- POT-REF

- POPIS DEL

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN POGOJI

 

ZAHTEVANE REFERENCE

Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih sedmih (7) letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) na sličnih izgradnjah vodohranov.

Ponudnik izgradnje za "Izgradnjo vodohrana Sedraž 30m3"  mora izkazovati, da je v 7 letih zgradil (2) dva rezervoarja v vrednosti večji, kakor 25.000,00 EUR za primerljive naročnike (Občine ali Komunale).

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 30. 9. 2022 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

 

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

 

 Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! Ponudba za "Izgradnjo vodohrana Sedraž 30 m3".

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

 

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

 

Dodatne informacije: g. Luka Picej, tel št. 03 7338 714.

 

  OBRAZEC C

  OBRAZEC E

  POGODBA

  POTREBNE REFERENCE

  PREDAJA PRISPELIH

  REZERVOAR

  POPIS DEL

  VODOHRAN

GRAFIKAVHSEDRAŽ


Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.8.2023
je izšla 97. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.