Vabilo k oddaji ponudb za "NAKUP OPREME ZA STIK (PROJEKTOR IN RAČUNALNIK)"

Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za "NAKUP OPREME ZA STIK (PROJEKTOR IN RAČUNALNIK)".

 

Ponudbe morajo biti veljavne 20 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Rok izvedbe javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

 

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so opredeljeni v Opredelitvi javnega naročila, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.    

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Ponudba (OBR-C)

- OBR-E

- osnutek pogodbe

- POT-REF

 

Sestavni del ponudbe je tudi predračun za nakup opreme (projektor in računalnik) z vsemi karakteristikami, ki so v skladu z določili oz. karakteristikami, navedenimi v Opredelitvi javnega naročila, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Zahtevane reference

Da je ponudnik v zadnjih petih letih pred oddajo prijave uspešno, kvalitetno in pravočasno izvedel dobavo najmanj 2 primerljive opreme in je bil pozitivno ocenjen (najmanj dobro).

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 19. 9. 2022 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "Nakup opreme za STIK (projektor in računalnik)".

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefona, maila), sicer pa ne.

 

Nakup delno sofinancira Ministrstvo za kulturo, na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2022.

 

Dodatne informacije: mag. Sandra Barachini, tel št. 03 7338 729.

 

SPREMEMBA z dne 19. 9. 2022

Podaljša se rok oddaje ponudb, ki je sedaj 23. 9. 2022.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 23. 9. 2022 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.  

 

OBRAZEC C

OBRAZEC E

POTREBNE REFERENCE

OSNUTEK POGODBE

OPREDELITEV JAVNEGA NAROČILA


Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.10.2023
je izšla 98. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.