Asfaltiranje cestnega odseka JP Zidani Most – Širje – G. Brezno – Lukovica

Spoštovani,
 
Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za "Asfaltiranje cestnega odseka JP Zidani Most – Širje – G. Brezno – Lukovica". Predvidena je obnova cestnega odseka dolžine cca 900 m in širine 2,8 m, od objekta Veliko Širje 22 do križišča na Lukovici.
Ponudbe morajo biti veljavne 30 dni po roku za oddajo ponudb.
Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.
Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E
- osnutek pogodbe
- POPIS DEL
 
Način, kraj in rok za predložitev ponudb:
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 27.10.2022 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
 
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "Asfaltiranje cestnega odseka v KS Zidani Most"
Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.
V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.
 
Dodatne informacije: g. Andrej KALUŽA, tel št.: 03/7338-705, GSM: 041/670-900.
 
 
 
 
 
 
 
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.