Vabilo k oddaji ponudb za: "IZVAJANJE STORITEV NADZORA ZA OPERACIJO ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE – OBČINA LAŠKO 1. FAZA"

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za:

 

"IZVAJANJE STORITEV NADZORA ZA OPERACIJO ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE – OBČINA LAŠKO 1. FAZA".

 

Javno naročilo STORITEV je razdeljeno na sklope:

SKLOP A: Strmca

SKLOP C: SMJ, Lahomšek, desni breg-1.2 sklop LAHOMŠEK

SKLOP D: SMJ, Lahomšek, desni breg-1.3 sklop DESNI BREG

SKLOP E: Kopitarjeva ulica, Čopova ulica, del ceste na Svetino, Taborje

SKLOP F: del Šercerjeve ulice, Cesta na Lahomšek, Cesta na Gaberno

SKLOP H: Marija Gradec - Radoblje

 

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

 

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški.

 

 Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- OBRAZEC PONUDBA (OBR-C)

- OBR-E

- OSNUTEK POGODBE

- POT-REF

- OPIS DEL

 

ZAHTEVANE REFERENCE

Da je ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih (5) letih bil pozitivno ocenjen (najmanj dobro) na sličnih izvedbah storitev  - nadzora.

 

Ponudnik opravljanja storitev "IZVAJANJE STORITEV NADZORA ZA OPERACIJO ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE – OBČINA LAŠKO 1. FAZA"

mora izkazovati, da je v 5 letih opravljal nadzor na objektih v vrednosti 500.000 EUR ali več.

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 14. 12. 2022 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! Ponudba za "IZVAJANJE STORITEV NADZORA ZA OPERACIJO ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE – OBČINA LAŠKO 1. FAZA"

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

 

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

 

Dodatne informacije: g. Luka Picej, tel št. 03 733 87 14.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.