JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2023

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2023

 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje mladinskih projektov in programov, ki vsebujejo naslednja področja:

 • neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo (usposabljanje mladinskih delavcev za delo z mladimi, ter pridobivanje veščin, da mladi sami izvajajo projekte in sodelujejo v različnih aktivnostih na lokalni, regionalni ali državni ravni),
 • prostovoljno mladinsko delo (izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela, izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela ter izmenjave prostovoljcev)
 • informiranje in svetovanje za mlade (izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade, koordinacija mednarodnih programov informiranja in svetovanja ter koordinacija izvajalcev informiranja in svetovanja in izvajanje aktivnosti, ki omogočajo mladim lažji dostop do informacij)
 • participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice (odgovornost pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v družbene procese, zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih ter aktivna participacija mladih pri javnih zadevah)
 • strpnost, nenasilje med in nad mladimi (izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na strpnost, nenasilje med in nad mladimi)
 • kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa (aktivnosti, ki dovoljujejo mladim, da organizirajo oziroma sodelujejo v različnih dejavnostih tako na lokalnem kot na nacionalnem nivoju, ki širijo njihov pogled na svet)
 • mednarodno mladinsko delo (vključevanje in sodelovanje v multilateralnih programih, ki so organizirani na mednarodnem nivoju)
 • mobilnost mladih (ustvarjanje pogojev za večjo mobilnost mladih)
 • raziskovalno delo mladih (seznanjanje mladih z raziskovalnim delom, razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi ter izvajanje raziskav mladinskega področja na širšem nivoju)
 • medgeneracijsko sodelovanje (aktivnosti, ki omogočajo druženje različnih generacij med seboj)
 • športne dejavnosti.
3. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • da imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki ga podeli Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino,
 • da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra ali so registrirana pravna oseba v RS kot javni zavod ali avtonomna enota znotraj javnega zavoda, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in opravlja dejavnost mladinskega centra,
 • da se nanašajo na projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike projektov in programov otroci in mladi v starosti do 29 let,
 • da so nosilci projekta ali programa, ki v praksi obstaja vsaj šest mesecev,
 • da za izvajanje letnega programa zagotovijo najmanj 30 % delež sofinanciranja iz drugih virov, razen v primeru izvajanja informiranja in svetovanja, kjer mora biti delež najmanj 20 %,
 • da imajo sedež na območju občine Laško,
 • da opravljajo dejavnost mladinskega centra na območju občine ali območju več lokalnih skupnosti,
 • da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo,
 • da zagotavljajo notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa,
 • da zagotavljajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih

4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov:
 

1. PREGLEDNOST

cilji in namen mladinskih programov in projektov niso razvidni  0 točk
cilji in namen mladinskih programov in projektov so jasno razvidni  5 točk

 

2. ŠTEVILO VKLJUČENIH ČLANOV V MLADINSKE PROJEKTE IN PROGRAME

1 – 5 aktivnih članov oziroma nosilcev  0 točk
6 – 10 aktivnih članov oziroma nosilcev  2 točki
11 – 15 aktivnih članov oziroma nosilcev  3 točke
nad 16 aktivnih članov oziroma nosilcev  5 točk

 

3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO MLADINSKIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV

od 30 do 50 %  1 točka
od 51 do 70 %  3 točke
nad 70 %  5 točk

 

4. POPULACIJA

programi in projekti ne vključujejo mladih z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolskih osipnkov, ter družbeno izločene invalidne mladine  0 točk
programi in projekti vključujejo tudi mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike ter družbeno izločeno invalidno mladino  5 točk

 

5. REFERENCE

izvajalca pri izvajanju mladinskih projektov in programov  1 točka

                       

6. INOVATIVNOST

projekti ali programi neposredno ne posnemajo že izvedenih projektov in programov ter vsebujejo drugačen pristop k reševanju problemov  2 točki

 

7. DOSTOPNOST

 programi in projekti so dostopni za mlade z ožjega območja občine Laško  2 točki
 programi in projekti so dostopni za mlade iz celotne občine Laško  5 točk

 

8. EKONOMIČNOST

realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo ni jasna  0 točk
realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo je pregledna in jasna  5 točk

 

9. PRIMERLJIVOST

stroški programa glede na število udeležencev s stroški sorodnih programov so bistveno višji od stroškov sorodnih programov  0 točk
stroški programa glede na število udeležencev s stroški sorodnih programov so primerljivi s stroški sorodnih programov  5 točk

 

Dodeljena sredstva ne morejo preseči vrednosti osnovnega programa vlagatelja.

 

5. Višina razpisnih sredstev za leto 2023: 44.000,00 EUR

 

6. Rok porabe sredstev: Odobrena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

 

7. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (http://www.lasko.si).

 

8. Način prijave in rok oddaje: Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje mladinskih projektov in programov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

Obravnavane bodo vloge, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele po pošti na naslov naročnika oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško do ponedeljka, 13. 2. 2023. Vloge oddane po tem roku, bodo štete za prepozne in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo razpisne dokumentacije naročnika.

 

9. Datum odpiranja vlog: Strokovna komisija bo odpirala vloge v sredo, dne 15. 2. 2023. Odpiranje ne bo javno.

 

10. Izid razpisa: O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni v roku osem dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije.

 

11. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 (Jasna Kermelj).

 

JAVNI RAZPIS PDF

PRAVILNIK

VLOGA WORD


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.