Javni natečaj za zasedbo prostega položajnega delovnega mesta Direktor občinske uprave Občine Laško

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja javni natečaj za zasedbo položajnega delovnega mesta

 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE.

 

Kandidat, ki se bo prijavil na javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

1. visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),

2. najmanj 7 let delovnih izkušenj z zahtevano stopnjo izobrazbe,

3. državljanstvo Republike Slovenije,

4. znanje uradnega jezika,

5. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga

    mora opraviti v zakonsko določenem roku),

6. opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat  

    nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),

7. pridobljena funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (v

    kolikor jih izbrani kandidat nima, jih mora pridobiti v zakonsko določenem roku),

8. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja

    po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot

    šest mesecev,

9. zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega

    dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti ter za eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. 

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09- odl. US (48/09- popr.), 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

 

Okvirna vsebina delovnega področja:

 • vodenje in usklajevanje dela občinske uprave,
 • zagotavljanje pogojev za racionalno in učinkovito opravljanje določenih nalog občinske uprave,
 • zagotavljanje pogojev za zakonito, pravočasno in strokovno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti občanov ter drugih strank v postopku,
 • organiziranje, koordiniranje ter razporejanje dela med vse notranje organizacijske enote občinske uprave,
 • skrb za zakonito, pravočasno in učinkovito delo občinske uprave in nadzor nad delom zaposlenih,
 • skrb za sodelovanje z organi občine, drugimi občinskimi upravami ter drugimi organi in organizacijami pri reševanju skupnih zadev,
 • skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom ,
 • skrb za smotrno gospodarjenje s proračunskimi sredstvi,
 • izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravljanje najzahtevnejših strokovnih in drugih nalog v občinski upravi,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave ter sodelovanje z drugimi organi in organizacijami v občini,
 • koordinacija na področju regionalnih in medobčinskih projektov,
 • koordinacija na področju evropskih zadev in projektov,
 • medobčinsko in meddržavno sodelovanje in aktivnosti,
 • druge naloge po pooblastilu ali navodilu župana.
 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 • pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.
 • pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma pisno izjavo, da tega izpita kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku.
 • pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma pisno izjavo, da tega usposabljanja kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku.
 • pisno izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov oziroma pisno izjavo, da teh znanj nima pridobljenih in jih bo pridobil v zakonsko določenem roku.
 • pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • obvlada uradni (slovenski) jezik,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 • pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis. Kandidat naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil ter priloži kratko vizijo prednostnih nalog in vodenja Občinske uprave Občine Laško.

 

Kandidat naj v prijavi navede tudi elektronski naslov, na katerem je dosegljiv, za lažje kontaktiranje med postopkom javnega natečaja. Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. Za kandidata, ki se bo v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo organ od njega zahteval predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev.

 

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let in bo opravljal delo na delovnem mestu direktor občinske uprave. Njegove pravice oziroma dolžnosti bodo določene glede na uradniški naziv »sekretar«. Z izbranim kandidatom, ki pred tem ni imel statusa uradnika, bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas petih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

 

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj- direktor občinske uprave« na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnih straneh Občine Laško in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Laško.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Martina Časl, na tel. 03/733-87-13.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-01/2023

Datum: 16. 1. 2023

                                                                                                                     

                                                                                                                Občina Laško

                                                                                                                      župan

                                                                                                                Marko Šantej


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.