Poročilo o prispelih projektnih predlogih občanov za Participativni proračun 2022

Do 28. 2. 2022 smo na Občini Laško zbirali projektne predloge občanov za Participativni proračun. Na javni poziv je prispelo 13 vlog, od tega sta dva prijavitelja prijavljala enak predlog. Komisija je ugotovila, da je različnih predlogov 12. Dva, ki se nanašata na KS Sedraž, 1 – ki se nanaša na KS Rečica, 3 – KS Rimske Toplice, 1 – KS Jurklošter, 1 – KS Šentrupert, 2 – KS Marija Gradec, 1 – KS Zidani Most ter 1 predlog, ki se nanašata na KS Vrh nad Laškim. Med vsemi temi jih je merilom ustrezalo 12.

Št.

Naziv projekta

Kratek opis

Prijavitelj

KS

1.

Obnova sakralnega objekta na Šmohorju – Kapelica sv. Mohorja in Fortunata

Obnova kapelice, ureditev stavbne pravice, dopolnitev turistične ponudbe

Jerica Laznik Mokotar

KS Rečica

2.

Ureditev škarp in postavitev garaže pri gasilnem domu Vrh nad Laškim

Nujna ureditev škarp, postavitev garaže za moštveno gasilsko vozilo PGD Vrh nad Laškim.

Damjan Deželak, Stanko Selič,

Vrh nad Laškim

3.

Fitnes na prostem

Znotraj obstoječega šolskega igrišča, izvedba fitnesa na prostem

Maruša Horjak

Jurklošter

4.

Parkirišče Sedraž ob KS

Ureditev travnate površine v parkirišče – v dveh fazah – II. faza

Darja Pospeh

Sedraž

5.

Ureditev opornega zidu pri parkirišču  na spodnjem Breznem ob nogometnem igrišču

Izgradnja opornega zidu, ker brežina ni utrjena

Frida Hren

Sedraž

6.

Pomol ob Savinji/ ureditev medgeneracijskega parka

Ureditev nabrežja na parceli pod novim mostom , izgradnja klopi, ureditev zelenice, pomol

Borut Kralj

Rimske Toplice

7.

Otroška igrala pri večnamenskem objektu – gasilskem domu

Postavitev igral, robnikov, varnostna ograja, nasutje peska…

Klemen Žagar

Rimske Toplice

8.

Vadbeni in sprostitveni kotiček ob reki Savinji

Ureditev manjšega vadbenega prostora/platoja, vgradnja tampona, postavitev klopi

Miha Gartner

Rimske Toplice

9.

Zaključna dela v športnem centru "Mačkovec"

Rusko kegljišče, igrišče za badminton, otroško smučišče in posodobitev skakalnice

Drago Pušnik

Šentrupert

10.

Avtomatski defibrilator

Postavitev defibrilatorja v Zg. Oleščah

Špela Kukovič

Marija Gradec

11.

Obnova otroškega igrišča v Marija Gradcu

ureditev novih otroških igral in tlak iz gumijastih plošč

Marjan Salobir

Marija Gradec

12.

Razsvetljava na igrišču pred POŠ v Zidanem Mostu

izkop, betonaža, postavitev luči, ožičenje, meritve, elaborat.

Julijan Peterkovič

Zidani Most

 

Merila, ki so objavljena na spletni strani Občine in bila objavljena v decembrski številki Laškega biltena (št. 87/ 15. december 2021) pod alinejo Kdaj je projektni predlog upravičen za glasovanje, so:

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine,
 • bo izveden na zemljiščih v lasti občine ali krajevnih skupnosti (te podatke lahko preverite na Občini Laško)
 • še ni bil (so)financiran s strani občine,
 • je finančno ovrednoten do največ 10.000 EUR z vključenim DDV-jem (nujno dokazilo s predračunom)
 • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih.

Skladno z določili javnega poziva sta dva predloga, ki ne izpolnjujeta pogojev iz javnega poziva. En predlog pa bo občina investirala iz drugega projekta, kjer ima redno planirana sredstva za izvedbo skladno z načrtom. Predlog bo izveden, vendar ne iz sredstev participativnega proračuna. 

 

Do izvedbe so upravičene naslednje investicije:

Skladno z določili javnega poziva so v Odloku o proračunu za leto 2022 sredstva participativnega proračuna določena v višini 90.000 EUR. V vsaki KS občine Laško se porabijo sredstva v višini 10.000 EUR. Projekti, ki so finančno opredeljeni nad predvidenimi sredstvi na posamezno KS, se bodo izvedli izključno, če predlagatelj priloži zaprto finančno konstrukcijo. Iz naslova Participativnega proračuna se vsak spodaj navedeni projekt financira oz. sofinancira v višini izključno do 10.000 evrov.

KS Rečica:

 • Obnova sakralnega objekta na Šmohorju – kapelica sv. Mohorja in Fortunata

KS Vrh nad Laškim:

 • Ureditev škarp in postavitev garaže pri gasilnem domu Vrh nad Laškim

KS Jurklošter:

 • Fitnes na prostem

KS Sedraž:

 • Parkirišče ob KS
 • Ureditev opornega zidu pri parkirišču na spodnjem Breznem ob nogometnem igrišču

KS Šentrupert:

 • Zaključna dela v športnem centru "Mačkovec"

KS Marija Gradec:

 • Obnova otroškega igrišča v Marija Gradcu

KS Zidani Most:

 • Razsvetljava na igrišču pred POŠ v Zidanem Mostu

KS Rimske Toplice:

 • Postavitev otroških igral pri večnamenskem objektu – gasilskem domu
 

Za investiciji v KS Rimske Toplice je bilo med 15. in 20. aprilom 2022 izvedeno glasovanje, saj je bil vsak predlog posebej ocenjen na višino zagotovljenih sredstev po posamezni KS.

Krajani Rimskih Toplic so oddali 89 glasov, od tega je bil en neveljaven.

64 krajanov je glasovalo za postavitev otroških igral pri večnamenskem objektu – gasilskem domu, 24 jih je glasovalo za ureditev vadbenega in sprostitvenega kotička ob reki Savinji.

 

  POROČILO 2022

 

pexels photo 2219024

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.