Reševanje poplavne ogroženosti občine Laško

  • 4.6.2012: Začetek prestavitve marijagraškega ovinka
Izbrani izvajalec Nivo eko, d. o. o., je maja pričel izvajati pripravljalna dela za prestavitev struge reke Savinje za dobrih 60 m proti zahodu. 1. faza, kot se imenuje omenjena prestavitev, je samo del vseh protipoplavnih ukrepov na reki Savinji gorvodno. Ta faza poleg prestavitve zajema tudi ureditev struge z brežinami od železniškega mostu do športnih igrišč na Marija Gradcu. Z vsemi omenjenimi deli poleg povišanja visokovodnega nasipa na Rimski cesti v letu 2011 in namestitve protipoplavnih loput v letu 2012 bo močno povečana poplavna varnost območij, ki so bila v preteklosti izpostavljena visokim vodam.
V petek, 1. junija, pa je minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič z izbranim podjetjem Projekt iz Nove Gorice podpisal pogodbo za izvajanje nadzora vseh del na porečju Savinje v sklopu projekta protipoplavnih ukrepov. 

  • 16.4.2012: Protipoplavni ukrepi
Marca so se na desni brežini reke Savinje pričele nameščati protipoplavne lopute, ki bodo varovale območje Rimske ceste med visokim vodostajem Savinje. Prav tako je na ministrstvu odprt javni razpis za izbor izvajalca za prestavitev marijagraškega ovinka. Ob normalnem razpletu vseh dogodkov se bodo dela lahko začela maja ali junija letos.
  • 13.4.2011: informacija glede prestavitve struge marijagraškega ovinka.
Konec marca je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) na Upravno enoto Laško vložilo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev marijagraškega ovinka. MOP namerava dela pričeti še letos, saj so sredstva za to zagotovljena. Celoten projekt ureditve povodja Savinje je država prijavila v projekt pridobitve kohezijskih sredstev.
  • 26.7.2010: odgovor Ministrstva za okolje in prostor na javni apel.
Poplavna ogroženost občine Laško.
  • 16.7.2010: informacija glede ureditve reke Savinje na odseku ovinek Marija Gradec - vključno z ovinkom Udmat.
Država pripravlja investicijo prestavitve vodotoka reke Savinje v območju Marija Gradca. Zemljišča so že vsa odkupljena. Pričakujemo, da bodo dela stekla takoj, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Hkrati občina pripravlja s podjetjem POPULUS d.o.o. iz Ljubljane prostorsko umestitev novega tretjega mostu čez Savinjo, novega podvoza pod progo in povezovalne ceste, ki bodo staro mestno jedro razbremenile tovornega prometa in prometa osebnih vozil proti Šentrupertu.

  • 14.6.2010: javni apel Ministrstvu za okolje in prostor po nujnem reševanju poplavne ogroženosti Občine Laško.
Preko medijev želimo javnost seznaniti, da se zadeve na področju voda ne urejajo, kakor je potrebno in zakonsko opredeljeno. Občina Laško je še posebno ogrožena glede hudourniških voda reke Savinje in ostalih rek. Naloge, ki potekajo s strani države se rešujejo prepočasi.
Javni apel po nujnem reševanju poplavne ogroženosti Občine Laško.

  • 19.1.2009: informacija glede prestavitve struge marijagraškega ovinka.
Ker visoke vode pomenijo največji problem Laščanov, je občina že pred desetimi leti na podlagi hidravličnega preizkusnega modela izpred 20 let naročila lokacijski načrt za prestavitev struge v marijagraškem ovinku. Dobrih osem let so trajale aktivnosti za nakup vseh zemljišč na desnem bregu Savinje, kamor se bo za 60 m prestavila struga. Z izvedbo prestavitve se bo v mestnem jedru gladina vode znižala za dobrih 80 cm, vpliv pa se bo zmanjševal navzgor. Hitrost reke v ovinku se bo povečala, ker se ne bo več zaustavljala ob kamnitih konstrukcijah železniške proge. S prestavitvijo struge bo na levem bregu Savinje nastalo nasutje, kjer se bo lahko umestila nova trasa regionalne ceste s podvozom. Investitor tega posega je država, ki načrtuje, da bodo novelirali staro projektno dokumentacijo, pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli z izgradnjo sredi leta 2010.

 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.