OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami prvega odstavka 40. člena in 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 25. 9. 2017 do vključno dne 9. 10. 2017.

Predmet oddaje za določen čas je pisarna št. 266, v izmeri 38,25 m2, ki se nahaja v prvi etaži objekta na Mestni ulici 2, 3270 Laško, stoječega na parc. št. 323/1 k.o. 1026 Laško, št. stavbe 293.

  Namera za sklenitev neposredne pogodbe
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane