OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Razpis za delovno mesto direktorja/-ice Zdravstvenega doma Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi določil 76. člena Statuta ZD Laško, Razpisna komisija na podlagi sklepa 2. redne seje Sveta ZD z dne 4. 12. 2017 razpisuje delovno mesto:

direktorja/-ice Zdravstvenega doma Laško

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
- da ima visoko strokovno izobrazbo,
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
- da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference,
- da predloži dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za na-klepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati/-tke morajo za razpisano mandatno obdobje ob prijavi na razpis predložiti tudi program dela oz. razvoja ZD in opredeliti svojo vlogo pri realizaciji le-tega.

Izbrani kandidat/-ka bo za opravljanje funkcije direktorja sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas (30 ur na teden) za določen čas za štiriletno mandatno obdobje. Mandat direktorja/-ice teče od dneva izdaje soglasja ustanoviteljice k imenovanju.

Prijave s priloženimi pisnimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5 b, 3270 Laško, z oznako: »Prijava na razpis – ne odpiraj«. Rok za prijavo na razpisano delovno mesto začne teči 19. 1. 2018 in se izteče 2. 2. 2018. Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, ki bodo prispele do 2. 2. 2018 oz. v kolikor bodo oddane priporočeno po pošti in bodo opremljene z žigom oddaje z dne 2. 2. 2018.

O izbiri bodo kandidati/-tke pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.

Razpisna komisija sveta ZD
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane