OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sanacija zemeljskega usada na JP 701642 Belovo - Podreberšek

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za gradnjo Sanacija zemeljskega usada na JP 701642 Belovo-Podreberšek, Belovo 16a.

Ponudbe morajo biti veljavne 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
  • obrazec Ponudba (OBR-C)
  • OBR-E
  • POPIS DEL
  • osnutek pogodbe
  • POT-REF

ZAHTEVANE REFERENCE
Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi gradbenih del sanacije vsaj enega (1) plazu (ne nujno javnega naročila) in je vrednost posla nad 25.000 EUR brez DDV.

Način, kraj in rok za predložitev ponudbObravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 23. 2. 2018 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "Sanacija zemeljskega usada na JP 701642 Belovo-Podreberšek, Belovo 16a"

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Sredstva za izvedbo naročila bodo zagotovljena s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Občina Laško bo z MOP sklenila pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. V primeru ne sklenitve pogodbe z MOP, naročnik Občina Laško z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane