OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Fitness na prostem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za postavitev in dobavo naprav za objekt Fitness na prostem.

Ponudbe morajo biti veljavne 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku. Zunanje fitness naprave morajo ustrezati standardu EN 16630:2015.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
  • obrazec Ponudba (OBR-C)
  • OBR-E
  • POPIS DEL
  • osnutek pogodbe
  • POT-REF
  • dokazilo o skladnosti zunanjih fitness naprav z EN 16630:2015

ZAHTEVANE REFERENCE
Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih letih vsaj tri krat pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri dobavi in vgradnji zunanjih fitness naprav (ne nujno javnega naročila) in je vrednost posla nad 15.000 EUR z vključenim DDV.

Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 23. 2. 2018 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "Fitness na prostem"
 
Odpiranje ponudb ne bo javno.

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se izvaja v okviru podukrepa 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. V skladu z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, št. 33152-151/2017/10, z dne 15. 11. 2017, bo sofinanciranih 85% upravičenih stroškov operacije.

Dodatne informacije: mag. Sandra Barachini, tel št. 03 7338 729, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.   in Andrej Kaluža, tel. št. 03 7338 705, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane