OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje programov športa 2018

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/2017), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/2016, 3/2018) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017), objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov
športa v Občini Laško v letu 2018

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega razpisa: je zbiranje prijav za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Laško po naslednjih vsebinskih sklopih:
2.1. Športni programi:
- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- Kakovostni šport - Vrhunski šport
- Šport invalidov
- Športna rekreacija
- Šport starejših

2.2. Športni objekti in površine za šport v naravi:
- izgradnja in obnova športnih objektov in površin za šport v naravi
- najem in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi

2.3. Razvojne dejavnosti v športu:
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

2.4. Organiziranost v športu - delovanje športnih društev

2.5. Športne prireditve in promocija športa

3. Izvajalci letnega programa športa, ki se lahko prijavijo na razpis Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so:
- športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Laško,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

4. Pogoji za prijavo na razpis Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo prijavljitelj, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani in imajo sedež v občini Laško najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če športna panoga v občini še ni zastopana,
- imajo za prijavljene dejavnosti:
   - zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
   - izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, - izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
   - v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

5. Merila in kriteriji za vrednotenje programov Programi prijavljiteljev se bodo ovrednotili po Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/2016, 3/2018) in po pogojih določenih v razpisni dokumentaciji.

6. Okvirna višina razpoložljivih sredstev Obseg objavljenih razpisanih sredstev izhaja iz sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu Občine Laško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017 ) in znaša 138.000,00 EUR. Sredstva so razdeljena po naslednjih sklopih:
a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine v vrednosti do 19.000,00 EUR.
b. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v vrednosti do 27.000,00 EUR.
c. Kakovostni šport v vrednosti do 21.000,00 EUR.
d. Vrhunski šport v vrednosti do 3.500,00 EUR.
e. Šport invalidov v vrednosti do 2.000,00 EUR.
f. Športna rekreacija v vrednosti do 12.000,00 EUR.
g. Šport starejših v vrednosti do 3.500,00 EUR.
h. Izgradnja in obnova športnih objektov in površin za šport v naravi v vrednosti do 15.000,00 EUR.
i. Najem in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi v vrednosti do 17.000,00 EUR.
j. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v vrednosti do 2.000,00 EUR.
k. Delovanje športnih društev v vrednosti do 3.000,00 EUR.
l. Organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev v vrednosti do 13.000,00 EUR.

7. Rok za porabo sredstev Sredstva, pridobljena na podlagi razpisa, morajo biti porabljena do 31. 12. 2018. 8. Rok za prijavo na razpis Razpis se prične z dnevom objave in poteče 3. 4. 2018.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
• besedilo razpisa, • navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
• obrazec Prijava (splošni podatki o izvajalcu in poročilo o njegovem delu v letu 2017),
• obrazec št. 1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
• obrazec št. 2 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, • obrazec št. 3 Kakovostni šport, • obrazec št. 4 Vrhunski šport, • obrazec št. 5 Šport invalidov, • obrazec št. 6 Športna rekreacija, • obrazec št. 7 Šport starejših, • obrazec št. 8 Izgradnja in obnova športnih objektov, • obrazec št. 9 Najem in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport, • obrazec št. 10 Izobraževanje (usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu),
• obrazec št. 11 Delovanje športnih društev • obrazec št. 12 Športne prireditve in promocija športa.

10. Obvezne priloge so:
• v celoti izpolnjen, ustrezno z žigom in podpisom potrjen obrazec PRIJAVA,
• zapisnik redne letne skupščine, zbora članov oz ustreznega organa društva za leto 2017, • finančno poročilo za leto 2017,
• podatki iz izkaza poslovnega izvida v obdobju od. 1.1. do 31. 12. 2017 (AJPES),
• podatki iz bilance stanja na dan 31. 12. 2017 (AJPES),
• temeljni akt in kopija vpisa v register društev (velja samo za društva, ki prvič kandidirajo na razpisu).

11. Način prijave Obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 3. 4. 2018 do 15. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna. Prijavljitelj mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na prednji strani mora biti vidno označeno: " Sofinanciranje športnih programov v letu 2018 – NE ODPIRAJ! " Z oddajo prijave prijavljitelj potrjuje, da se strinja z vsemi razpisnimi pogoji.

12. Datum odpiranja vlog Odpiranje prijav, ki ga bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno, bo 4. 4. 2018. Strokovna komisija bo odprla samo v roku dostavljene vloge na razpis, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in popolnost vlog. Prijave, ki niso oddane na predpisanih obrazcih, ne izpolnjujejo osnovnih razpisnih pogojev,se izločijo iz nadaljnjega postopka. Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene s sklepom.

13. Odločanje v postopku razpisa in obveščanju o izboru Strokovna komisija bo vse popolne prijave pregledala in jih ocenila na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško. Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa odločbo o izbiri izda Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve. V odločbi bo vsak program ovrednoten s številom doseženih točk. Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti primernost meril za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan v zakonitem roku. Odločitev župana je dokončna. Po pravnomočnosti odločb bo z izvajalci športnih programov župan občine Laško sklenil letno pogodbo o sofinanciranju. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.

14. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu Prijavljitelji razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve, Mestna ulica 2, 3270 Laško. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Dimitriju Grilu, po telefonu (03) 7338 728 oziroma po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .
ŽUPAN OBČINE LAŠKO                           
Franc Zdolšek                                                      
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane