OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje investicije v športno infrastrukturo

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/2017) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017, 33/2018), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje investicije v športno infrastrukturo v  Občini Laško

Izvajalci, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, so registrirana v Republiki Sloveniji in imajo svoj sedež v občini Laško.

Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki imajo za sofinanciranje investicije:
  • pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje,
  • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo investicije,
  • vrednost investicije mora znašati najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.

Obseg objavljenih razpisanih sredstev izhaja iz sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu Občine Laško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017 ) in znaša 70.000,00 EUR. Sredstva bodo dodeljena izvajalcu, ki bo dosegel najvišje število točk.

Sredstva, pridobljena na podlagi razpisa, morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 28. 6. 2018 do 15. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na prednji strani mora biti vidno označeno: " Sofinanciranje investicije v športno infrastrukturo – NE ODPIRAJ! " Z oddajo prijave izvajalec potrjuje, da se strinja z vsemi razpisnimi pogoji.


Priloge:
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane