OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sanacija zemeljskega plazu na JP 701051 Vrh nad Laškim - Žigon in objekt Vrh nad Laškim 33 (1. faza)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za sanacijo "Zemeljski plaz na JP 701051 Vrh nad Laškim - Žigon in objekt Vrh nad Laškim 33 (1. faza)".

Ponudbe morajo biti veljavne 120 dni po roku za oddajo ponudb.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
  • obrazec Ponudba (OBR-C),
  • OBR-E,
  • POPIS DEL,
  • osnutek pogodbe.

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 25. 10. 2018 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za sanacijo " Zemeljski plaz na JP701051 Vrh nad Laškim-Žigon in objekt Vrh nad Laškim 33 (1.faza)".

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane