OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo IZP za tri odseke cest v Rifengozdu (LC 200221, JP 701901, JP 702681)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za storitev IZP za tri odseke cest v Rifengozdu (LC 200221, JP 701901, JP 702681).

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.
 
Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E
- PROJEKTNA NALOGA
- osnutek pogodbe
- POT-REF

ZAHTEVANE REFERENCE
Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih desetih (10) letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi storitve izdelave projektne dokumentacije PZI vsaj treh (3) cestnih odsekov na javnih cestah (ne nujno javnega naročila) in je dolžina vsakega odseka bila daljša od 200m.

Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 15. 2. 2019 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "IZP za tri odseke cest v Rifengozdu (LC 200221, JP 701901, JP 702681)"
 
Odpiranje ponudb ne bo javno.

Dodatne informacije: g. Luka Picej, tel št. 03 7338 714.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane