OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje sotočja Gračnice in Slatine pri stanovanjskem objektu Paneče 41 – Zimšek

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za storitev Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje sotočja Gračnice in Slatine pri stanovanjskem objektu Paneče 41 – Zimšek.

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
  • obrazec Ponudba (OBR-C)
  • OBR-E
  • PROJEKTNA NALOGA
  • osnutek pogodbe

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 1. 3. 2019 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! Ponudba za "Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje sotočja Gračnice in Slatine pri stanovanjskem objektu Paneče 41 – Zimšek"
 
Odpiranje ponudb ne bo javno.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Dodatne informacije: g. Luka Picej, tel št. 03 7338 714.
  RAZPISNA DOKUMENTACIJA.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane