OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za sukcesivno dobavo pisarniškega materiala

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za storitev SUKCESIVNA DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA.

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj do 30.4.2019.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v vzorcu okvirnega sporazuma.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del oz. storitev.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Ponudba (OBR-C)

- obrazec Predračun (OBR-D)

- OBR-E

- POPIS MATERIALA oz. obrazec PREDRAČUN S SPECIFIKACIJAMI

- vzorec okvirnega sporazuma

- POT-REF


ZAHTEVANE REFERENCE

Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v letu 2018 pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri dobavi pisarniškega materiala poljubnemu številu kupcev (končnih uporabnikov, ne posrednikom), pri čemer mora ponudnik izkazati vsaj tri (3) reference, ki niso nižje od 10.000,00 EUR brez DDV.


Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 18. 2. 2019 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! Ponudba za "SUKCESIVNA DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA"

 

Odpiranje ponudb ne bo javno.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Dodatne informacije: g. Darko Topolovec, tel št. 03 7338 727.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane