OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v občini Laško za leto 2019

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško (Uradni list RS, št. 3/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 (Uradni list RS, št. 33/18), objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Občini laško za leto 2019

 1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
 

 1. Predmet javnega razpisa: Iz proračuna Občine Laško se po tem pravilniku sofinancira redna neprofitna in prostovoljna dejavnosti veteranskih organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za ohranjanje vrednot polpretekle zgodovine in aktivno udejstvovanje veteranov na področju družbenega življenja v občini Laško.
 1. Pogoji sofinanciranja: Organizacije morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • da imajo sedež ali podružnico na območju Občine oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine,
 • da so v skladu z zakonodajo registrirani najmanj dve leti pred objavo razpisa,
 • da prijavljene programe opravljajo na neprofitni osnovi,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
 • da imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Laško,
 • druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.
 

 1. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: Programi veteranskih organizacij se bodo ocenjevali na osnovi kriterijev in meril za vrednotenje programov veteranskih organizacij določenih v vsakoletnem javnem razpisu in sicer po naslednjih sklopih:
 1. merila za izračun sofinanciranja glede na število članov s stalnim prebivališčem v občini Laško, ki so plačali članarino v preteklem letu (0 – 20 točk),
 2. aktivnosti za razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil (0 – 50 točk),
 3. vrednotenje prijavljenega programa (0 – 30 točk).
 1. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2019: 6.000,00 EUR
 1. Rok porabe sredstev: Odobrena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.
 1. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (lasko.si).
 1. Način prijave in rok oddaje: Obravnavane bodo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do torka, 2. 4. 2019 do 15. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: "Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v letu 2019 – NE ODPIRAJ!"

 1. Datum odpiranja vlog: Odpiranje vlog, ki ga bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno, bo v četrtek, 4. 4. 2019.
 1. Izid razpisa: Izvajalci bodo o sofinanciranju programov obveščeni v roku petnajst dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci programov bo župan Občine Laško sklenil letno pogodbo o sofinanciranju.
 1. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 ali elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  JAVNI RAZPIS

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

  PRAVILNIK ZA SOFINANCIRANJE

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane