OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje nakupa opreme za športne objekte v Občini Laško

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/2017) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 (Uradni list RS, št. 33/2018, 36/2019), objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje nakupa opreme za športne objekte v Občini Laško
 
 1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
 
 1. Predmet javnega razpisa: je zbiranje prijav za sofinanciranje nakupa opreme za športne objekte v Občini Laško

 1. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis
Izvajalci, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so:
 • športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, so registrirana v Republiki Sloveniji in imajo svoj sedež v občini Laško,
 • so lastniki športnega objekta v občini Laško, za katerega kupujejo opremo.
 
 1. Pogoji za prijavo na razpis
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki imajo za sofinanciranje nakupa opreme za športne objekte:
 • predračun opreme,
 • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo nakupa,
 • vrednost nakupa opreme mora znašati najmanj 20.000,00 EUR brez DDV.

 1. Merila in kriteriji za vrednotenje sofinanciranja opreme
TABELA NAKUP OPREME

 1. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Obseg objavljenih razpisanih sredstev izhaja iz sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu Občine Laško za leto 2019 (Uradni list RS, št. 33/2018, 36/2019) in znaša 20.000,00 EUR. Sredstva bodo dodeljena izvajalcu, ki bo dosegel najvišje število točk.
 
 
 1. Rok za porabo sredstev
Sredstva, pridobljena na podlagi razpisa, morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.


 1. Rok za prijavo na razpis
Razpis se prične z dnevom objave in poteče 27. 6. 2019.

 1. Razpisna dokumentacija obsega:
 • razpisni obrazec

 1. Obvezne priloge so:
 • potrdilo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa,
 • predračun opreme,
 • potrdilo o lastništvu objekta.

 1. Način prijave
Obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 27. 6. 2019 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na prednji strani mora biti vidno označeno:
" Sofinanciranje nakupa opreme za športne objekte – NE ODPIRAJ! "
Z oddajo prijave izvajalec potrjuje, da se strinja z vsemi razpisnimi pogoji.


 1. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prijav, ki ga bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno, bo 27. 6. 2019. Strokovna komisija bo odprla samo v roku dostavljene vloge na razpis, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in popolnost vlog.
Prijave, ki niso  oddane na predpisanih obrazcih, ne izpolnjujejo osnovnih razpisnih pogojev,se izločijo iz nadaljnjega postopka.
Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene s sklepom.  
 
 1. Odločanje v postopku razpisa in obveščanju o izboru
Strokovna komisija bo vse popolne prijave pregledala in jih ocenila na podlagi meril in kriterijev iz razpisa. Na osnovi odločitve bo Komisija za izvedbo javnega razpisa izdala odločbo o izbiri. Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči župan v zakonitem roku. Odločitev župana je dokončna. Po pravnomočnosti odločb bo z izvajalci športnih programov župan občine Laško sklenil letno pogodbo o sofinanciranju.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.


 1. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu
Izvajalci razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si.  
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Dimitriju Grilu, po telefonu (03) 733 87 28 oziroma po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .


  JAVNI RAZPIS

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane