OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za namestitev Wi-Fi omrežja

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za namestitev Wi-Fi omrežja, ki se izvaja v okviru pobude WIFI4EU. Pobuda WiFi4UE se financira s finančno podporo Evropske unije, sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU.

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku. Ponudnik upošteva, da okvirna vrednost projekta znaša 15.000,00 €.

Zahteve naročnika:
Podjetje, ki odda ponudbo za namestitev omrežja mora biti registrirano na portalu WiFi4EU. V nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo ponudnika izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Omrežje mora izpolnjevati vse zahteve, ki so navedene v dokumentih:

Omrežje mora biti aktivno minimalno 3 (tri) leta. Hitrost linije mora biti 30Mbps ali več. Na vstopni strani ne sme biti reklam. SSID mora biti WIFI4EU.

Predvidene lokacije, kjer se namesti Wi-Fi omrežje:
  1. Športna dvorana Tri lilije, Poženelova ulica 22, 3270 Laško, parc. št. 68/4, k.o. 2650-DEBRO;
  2. Sindikalni dom Rečica, HUDA JAMA 1, 3270 Laško, parc. št. 470/3, k.o. 1028-SEDRAŽ;
  3. Zdravstvena postaja Rimske Toplice, Aškerčeva cesta 4, 3272 Rimske Toplice, parc.št: 955/13, KO: 1039-RIMSKE TOPLICE;
  4. Večnamenski objekt – GD Rimske Toplice, Aškerčeva cesta 6, 3272 Rimske Toplice, parc.št: 963/5, KO: 1039-RIMSKE TOPLICE;
  5. Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, parc. št. 323/1 k.o. 1026-LAŠKO;
  6. Hiša generacij, Savinjsko nabrežje 6, 3270 Laško, parc. št. 140 k.o. 1026-LAŠKO

Pri lokacijah Športna dvorana Tri lilije, Večnamenski objekt - GD Rimske Toplice, Občina Laško, ponudnik vzpostavi  tudi wi-fi povezavo znotraj objekta.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E
- PREDRAČUN s specifikacijo opreme, ki mora ustrezati zahtevam naročnika
- POT-REF
- parafiran osnutek pogodbe
Zahtevane reference
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega zbiranja ponudb že izvedel vsaj dve (2), še danes delujoči namestitvi Wi-Fi omrežja (ne nujno javnega naročila)  v primerljivem obsegu. Kot dokazilo ponudnik predloži izpolnjen obrazec POT-REF.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 19.7.2019 do 10.00 ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "Namestitev omrežja WiFi4EU -  OBČINA LAŠKO"
 
Odpiranje ponudb ne bo javno. Naročnik bo o rezultatih naročila obvestil vse ponudnike po elektronski pošti.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Dodatne informacije:
Tomaž Koprivc, tel: 03 7338 706, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
mag. Andrej Flis, tel št. 03 7338 731, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


Pobuda WiFi4EU se financira s finančno podporo Evropske unije
wifi

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane