OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe - prodaja premičnin na Valvasorjevem trgu

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja v skladu z 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, UL RS, št. 11/18 in 78/18), 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 31/18), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja in Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019, št.: 478-0052/2017 z dne 25. 4. 2018, namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo enajstih rabljenih premičnin, ki se nahajajo na naslovu Valvasorjev trg 1 v Laškem.     
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 18. 7. 2019 do vključno dne 19. 8. 2019.

  NAMERA ZA PRODAJO PREMIČNIN
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane