OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za blago ˝SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE VRTCA LAŠKO˝

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 40. in 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505000
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za blago ˝SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE VRTCA LAŠKO˝.

Kupec tega javnega naročila je:
VRTEC LAŠKO
Cesta na Svetino 2a, 3270 Laško
telefon: 03/ 733 82 30
matična številka: 5924324000
ID za DDV: SI61249734
transakcijski račun: 01257-6030636279

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 je Občina Laško s strani Vrtca Laško (v nadaljnjem besedilu: VRTEC) pooblaščena za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila za izbor izvajalcev dobave blaga. Z izbranimi ponudniki bo sklenil okvirne sporazume kupec VRTEC. V nadaljevanju se za pooblaščenca uporablja izraz naročnik.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE VRTCA LAŠKO, pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
Javno naročilo se izvaja po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let, in sicer z veljavnostjo od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Okvirni sporazum se sklene z najmanj enim in največ tremi ponudniki za posamezen sklop.
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več sklopov, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe ni mogoče oddati samo za posamezne artikle znotraj razpisanega sklopa.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 23. 8. 2019 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 23. 8. 2019 ob 10.30.

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 733 87 00, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .


  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane