OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb "IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA GRADBENO DOVOLJENJE (DGD) IN PZI ZA NADOMESTNI MOST V GRAČNICI"

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško vabi k oddaji ponudb za storitev "Izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) in PZI za nadomestni most v Gračnici".

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E                                                                                                   
- PROJEKTNA NALOGA
- osnutek pogodbe
- POT-REF


ZAHTEVANE REFERENCE :
Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih sedmih (7) letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi storitve. Ponudnik se mora izkazati z listinami, da je v zadnjih 7 letih izdelal eno primerljivo dokumentacijo DGD, GD in PZI z gradbenim dovoljenjem.


Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 4. 11. 2019 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "Izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) in PZI za nadomestni most v Gračnici"

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane