OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb: ˝SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO˝

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 40. in 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:

            OBČINA LAŠKO
            Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
            telefon:                        03/ 733 87 00
            matična številka:         5874505000
            ID za DDV:                 SI11734612
            transakcijski račun:    01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za blago ˝SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO˝.

Kupec tega javnega naročila je:

            OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO
            Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško   
            telefon:                        03/ 734 35 50
            matična številka:         5924332000
            ID za DDV:                 SI29610249
            transakcijski račun:    01257-6030659753

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 je Občina Laško s strani Osnovne šole Primoža Trubarja (v nadaljnjem besedilu: OŠ) pooblaščena za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila za izbor izvajalcev dobave blaga. Z izbranimi ponudniki bo sklenil okvirne sporazume kupec OŠ. V nadaljevanju se za pooblaščenca uporablja izraz naročnik.


Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO, pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).

Javno naročilo se izvaja po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let, in sicer z veljavnostjo od 1.1.2020 do 31.12.2023. Okvirni sporazum se sklene z najmanj enim in največ tremi ponudniki za posamezen sklop.

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več sklopov, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe ni mogoče oddati samo za posamezne artikle znotraj razpisanega sklopa.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 8. 11. 2019 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 8. 11. 2019 ob 10.30.

Kontaktna oseba naročnika je Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

SPREMEMBA z dne 16. 10. 2019

Naročnik je z odgovorom na Portalu javnih naročil spremenil dostave za Sklop 13, 15, 16, 17, 18 in 20. Dostave se spremenijo za PŠ Šentrupert, PŠ Rečica in PŠ Vrh, ki so po spremembi 2 x MESEČNO.

Naročnik spreminja postavke blaga za SKLOP 11 - ZELENJAVA IN SADJE:
- doda se nova postavka: Krompir mladi, 500 kg
- spremeni se količina pri postavki: Krompir, 9.500 kg
- spremeni se zapis Zelje sveže v: Zelje mlado, 800 kg

Ponudniki so dolžni upoštevati vse spremembe, novi popis blaga je objavljen spodaj v sklopu čistopisa razpisne dokumentacije.

SPREMEMBA z dne 21. 10. 2019

Naročnik je v razpisni dokumentaciji spremenil kaskadni način naročanja. Sprememba je na 7. strani razpisne dokumentacije in v 3. členu vzorca okvirnega sporazuma brez odpiranja konkurence.

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE


SPREMEMBA z dne 30. 10. 2019

V sklopu št. 13 in 15 se vsled odgovorom na Portalu javnih naročil spremeni popis blaga:

  NOV POPIS BLAGA 


SPREMEMBA z dne 4. 11. 2019

V skladu z odgovori na Portalu javnih naročil se pri SKLOPU ŠT. 20 pri artiklih pod zap. št. 102, 103, 104 spremeni opis.

  NOV POPIS BLAGA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane