OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za ˝DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA OBDOBJE TREH LET˝

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnika:
               OBČINA LAŠKO
                Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
                telefon:                 03/ 733 87 00
                matična številka: 5874505000
                ID za DDV:                            SI11734612
                transakcijski račun:             01257-0100003220
in
              CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO (STIK Laško)             
Trg svobode 6, 3270 Laško                             
                telefon:                 03/ 733 89 30
                matična številka: 2260166000
                ID za DDV:                            SI70383367
                transakcijski račun:             01257- 6000000381

vabita ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za blago ˝DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA OBDOBJE TREH LET˝.

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) je Občina Laško s strani javnega zavoda STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (v nadaljevanju: STIK Laško)  pooblaščena za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila za izbor izvajalca dobave blaga. Z izbranim ponudnikom bo sklenil pogodbo STIK Laško. V postopku oddaje javnega naročila se v nadaljevanju za pooblaščenca uporablja izraz naročnik.

1.1.       PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava zemeljskega plina za sledeča odjemna mesta:

  • 05010397 Muzej (39.466 kWh)
  • 05010204 STIK (Savinja) (16.498 kWh)
  • 05010005 Dvorana Tri lilije (864.620 kWh)
Izbrani ponudnik bo energent dobavljal za obdobje od predvidenega pričetka dobave do preteka veljavnosti okvirnega sporazuma, ki bo sklenjen za obdobje 36 mesecev. Predviden pričetek dobave zemeljskega plina je 1.1.2020. Skupna ocenjena letna količina zemeljskega plina znaša 920.584 kWh.

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 12. 11. 2019 do 10.00.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 12. 11. 2019 ob 10.30.

Kontaktna oseba naročnika je Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .
Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

SPREMEMBA z dne 4. 11. 2019

Vsled odgovorom na Portalu javnih naročil je naročnik umaknil točko 2.9.3 iz razpisne dokumentacije in spremenil vzorec okvirnega sporazuma.


SPREMEMBA z dne 5. 11. 2019

Naročnik je spremenil vzorec okvirnega sporazuma in Obrazec 3 – Ponudbeni predračun. Enotni račun ni več obvezen, naročnik dopušča izstavljanje ločenih računov za dobavo plina in omrežnino.

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane