OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za nabavo strežnika NAS

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za nabavo strežnika NAS za arhiviranje podatkov.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe. Minimalne zahteve naročnika so navedene v projektni nalogi za nabavo strežnika NAS.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku. Naročnik si pridržuje pravico, da s ponudniki izvede dodatni krog pogajanj o spremembi ponujene cene, v katerih bo ponudnike po elektronski pošti pozval k predložitvi morebitnih dodatnih popustov na njihovo končno ponudbeno ceno. Ponudbe morajo biti veljavne 30 dni po roku za oddajo ponudb.

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
  • obrazec Ponudba (OBR-C)
  • OBR-E
  • PREDRAČUN s specifikacijo opreme, ki mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika,
  • parafiran osnutek pogodbe.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do torka, 12. 11. 2019, do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "Nabavo strežnika NAS".

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne. V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane