OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za storitev "Zajem dejanske rabe občinskih cest v Občini Laško"

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško vabi k oddaji ponudb za storitev  "Zajem dejanske rabe občinskih cest v Občini Laško".

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E
- Obseg ponudbenih del in pogoji za izvedbo
- osnutek pogodbe


Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 11. 11.  2019 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! Ponudba za "Zajem dejanske rabe občinskih cest v Občini Laško"

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Dodatne informacije: g. Andrej Kaluža tel: 03733 87 05 , ga. Ljubica Vižintin, tel št. 03 733 87 37.

  POGODBA

  OBSEG DEL PO PONUDBI IN POGOJI

  OBRAZEC C

  OBRAZEC E
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane