OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
(po vsebinskih sklopih)

CIVILNA ZAŠČITA
 • Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu na območju občine Laško.
 • Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju občine Laško.
 • Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči.
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Šport in rekreacija
 • Letni programi športa v občini.
Otroško varstvo
 • Program razvoja predšolske vzgoje in prostorska analiza javnega zavoda Vrtec Laško.
 • Letni delovni programi Vrtca Laško.
Osnovnošolsko izobraževanje
 • Prostorska analiza in program razvoja osnovnošolskega izobraževanja s prehodom na obvezno devetletno osnovno šolo.
 • Letni delovni načrti osnovnih šol v občini.
Kultura
 • Lokalni program kulture občine Laško.
UREJANJE PROSTORA
 • Srednjeročni in dolgoročni planski prostorski dokumenti Ur.list RS št. 86/01, 98/02.
 • PUP Ur. list RS št. 79/02, 45/03, 60/05.
 • Program razvoja dejavnosti z oskrbo s pitno vodo do leta 2010.
 • Operativni program dovajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod.
STANOVANJSKO PODROČJE
 • Finančni načrt in program dela Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško za leto 2007.
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, KMETIJSTVO IN TURIZEM
 • Analiza in strategija razvoja kmetijstva v občini Laško.
 • Analiza stanja in programa razvoja turizma v Savinjski regiji.
 • Strategija razvoja turizma v občini Laško 2005-2015.
 • Gozdnogospodarski načrt enote Laško za obdobje 2000-2009.
 • CRPOV porečja Gračnice.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane