OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (19. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-16/2013
Datum: 28.10.2013
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m

19. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 6. 11. 2013, ob 17. uri
v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A)

1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 18. seje z dne 25.09.2013
3. potrditev realizacije sklepov 18. seje z dne 25.09.2013

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje proračuna
1/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013 – skrajšani postopek
1/2 Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014 – 1. obravnava
1/3 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 15. 4. 2013 do 15. 10. 2013

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1 Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško – skrajšani postopek
2/2 a) Letno poročilo o delovanju čistilne naprave Laško za leto 2012
b) Reševanje problematike glede čistilne naprave Laško

3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Sprememba cenika uporabe šolskih prostorov v občini Laško

4. Vprašanja in odgovori
5. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
• Robert Bizjak, WTE GmbH
• Matej Oset, Pivovarna Laško
• Anja Jandrok, odvetnica

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane