OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (12. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-11/2012
Datum: 11. 6. 2012

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 in
45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št.
2/2008 in 50/2010)

s k l i c u j e m

12. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 20. 6. 2012,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 11. seje z dne 25. 4. 2012
3. potrditev realizacije sklepov 11. seje z dne 25. 4. 2012, priloga k realizaciji

in

B) naslednji

DNEVNI RED:
1. Področje proračuna in finančnih zadev
1/1 Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012.
1/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah - skrajšani postopek.

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško in Predlog sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. - skrajšani postopek
2/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško - I. branje
2/3 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško - I. branje.
2/4 Zaključno poročilo o izvedbi investicije Izgradnje mrliške vežice v Zgornji Rečici

3. Volitve in imenovanja
3/1 Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Laško
3/2 Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov uporabnikov v svet zavoda Knjižnica Laško

4. Vprašanja in odgovori

5. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK, l.r.


Vabljeni:
· člani Občinskega sveta Laško
· uslužbenci Občinske uprave Laško
· Jože Korže, član Državnega sveta RS
· Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
· Damjana Petavar Dobovšek, poslanka v Državnem zboru RS
· Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
· nadzornemu odboru občine
· političnim strankam v občini
· krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2010 - 2014 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (12. redna seja)